Tillämpad beteendeanalys III- Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen kommer att ge dig fördjupad kunskap inom tillämpad beteendeanalys vad gäller dess metoder, begreppsapparat och bidrag till välbefinnande av barn/unga med autism och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Aktuell forskning kommer att behandlas liksom vikten av ett funktionellt och etiskt förhållningssätt.

Forskning och erfarenheter som belyser familjens upplevelser och livssituation kommer också att introduceras.      

Denna kurs är den tredje kurs av sex fristående kurser som bygger på varandra inom området tillämpad beteendeanalys, autism och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa kurser ges i samarbete med Psykologiska institutionen. Kurs 3-4 ges VT 18.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen