Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys V – Evidens granskning och kvalité: kultur och etik

Syftet med denna kurs är att förmedla fördjupad kunskap inom det spektra av forskningsbaserade beteendeanalytiska forskning som finns inom detta område.

Studenter, utbildning
Foto: Niklas Björling

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

Basen för kursen är att utifrån principerna av evidensbaserade praktik granska behandlings och interventioners program och dess stöd i forskning. Vidare förmedla kursen kunskaper att värdera forskning utifrån givna kvalitets kriterier för att förstå principerna för evidensbasering gällande främst single-case forsknings designstudier, där vikten att väga in individegenskaper som funktionsnedsättning samt kontextuella variabler vilket inkluderar kultur, preferenser och omgivningsfaktorer. Att arbeta med ett evidensbaserat beteendeanalytiskt förhållningssätt innebär att utövaren kommer att möta olika etiska dilemman. En särskild betoning i kursen kommer läggas på vikten av etiska riktlinjer och ett professionellt förhållningssätt.

 

 • Kursupplägg

  Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Undervisning

  Kursen genomförs i form av: 

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen.
  • Seminarier där kursinnehållet behandlas i relation till kursens förväntade studieresultat. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • Grupparbete: behandlas litteratur och föreläsningar samt förberedelser inför och redovisning av studieuppgiften samt fördjupningsuppgiften gällande principerna av evidensbaserade praktik, kontextuella variabler och etiska riktlinjer inom TBA.
  • Webbplattformen Athena används för löpande kursinformation, ömsesidig kommunikation mellan studenterna och lärarna samt för feedback på kursuppgifterna. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.
  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Samtliga föreläsningar, seminarier, och gruppuppgifter är obligatoriska. Dessa anges tydligt i schema och kursanvisningar. Frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle kompenseras genom en skriven kompletteringsuppgift som ges av examinator.
  Examinationsformer
  Kursen examineras genom;
  1.     Två gruppuppgift i form av reflektion text. Gruppuppgifterna beygssätts enligt betygsskala G (godkänd)/IG (icke-godkänd)
  2.    en individuell examensuppgift i form av en omffatande text. Den individuella examensuppgiften bedöms enligt betygsskala A-F.
  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.
  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Viktig information

   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.
  Kontaktperson: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  E-post: kristina.salenstedt.linder@specped.su.se
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare:

  Wissam Mounzer - wissam.mounzer@specped.su.se

  Kursadministratör:

  Joel W. Abdelmoez - SPATO@specped.su.se