Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska situationer i förskolan

Institutionsstyrelsen vid specialpedagogiska institutionen har HT20 fattat beslutet att lägga ner denna kurs, vilket innebär att VT21 blir sista gången kursen ges. Berörda studenter har kontaktats via mejl och fått information via välkomstbrev.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Athena
All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Registrering och reservantagning

Webbregistreringen är öppen mellan 28 december 2020 till 7 januari 2021. 
(OBS! Kursen UQ01KF har andra webbregistreringstider: 4 till 11 januari)
Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 7 januari, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.

Du registrerar dig på din kurs i Ladok

Reservantagning inför VT21
Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.

För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.

Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.  

Datum för ordinarie registrering och reservantagning
Ordinarie registrering: 28 december till 7 januari
Reserv omgång 1: 8 till 11 januari
Reserv omgång 2: 13 till 15 januari

Information i samband med Covid-19
I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19-information och Specialpedagogiska institutionens Covid-19-information

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter som redan har påbörjat kursen kommer få extra möjlighet till examination under en övergångsperiod på två år. För frågor om nedläggningsbeslutet eller vad det innebär för de studenter som påbörjar kursen för första gången, kontakta kursnedlaggning@specped.su.se

Kursen behandlar det specialpedagogiska området med fokus på barns lek i förskolan och särskilt komplicerade samspels- och verksamhetssituationer. Kursen har en aktionsforskningsansats och områden som fördjupas är: Förskollärares interaktion och samverkan med varje barn, föräldrar, berörda yrkesprofessioner och ledning. Vidare studeras barns lek samt rättigheter och villkor för delaktighet och lärande utifrån ett barnperspektiv. I anslutning till detta studeras etiska dilemman med koppling till förskollärares yrkesprofession och området funktionsnedsättningar och diagnoser i ett specialpedagogiskt perspektiv.

Aspekter av inkludering, tillgänglighet och utslagningsmekanismer analyseras på individ-, grupp-organisations- och samhällsnivå.
Det specialpedagogiska området och dess flervetenskapliga innehåll utforskas som stöd för pedagogiskt kartläggningsarbete, tidiga insatser, uppföljning och åtgärder.
Kursens aktionsforskningsansats stimulerar till att möjliggöra förståelse för
specialpedagogiska situationer och kritisk granskning av såväl relationella som
miljörelaterade aspekter. Kartläggningar och strukturerade observationer genomförs av pedagogiska miljöer, samspel och aktiviteter som grund för planering av förebyggande och stödjande insatser för inkludering och delaktighet.

 • Kursupplägg

  OBS: Kursens fältuppgifter anpassas utifrån aktuella nationella och lokala restriktioner vad gäller Covid-19.

  Kursupplägget innebär att utgå från deltagarnas (special)pedagogiska erfarenheter och genomförda fältdatainsamlingar från förskolans verksamhet. Det innebär att ge plats för och stimulera till att väcka frågor, att undersöka när eventuella hinder och svårigheter uppstår och att som enskild studerande och tillsammans i grupp fundera över vad vi behöver veta mer om. Med en anknytning till verksamheterna vill vi sporra till frågor och en växande medvetenhet av kursområdet för kunskaper i ett individ-, grupp-, organisation- och ett samhällsperspektiv.

  För information och som arena för utbyte av kunskap och reflektion används en
  gemensam webbplattform.

  I kursen ingår att genomföra olika fältstudier i en förskoleverksamhet. Detta arbete innefattar att utifrån kursens aktionsforskningsansats genomföra en strukturerad observation med stöd av Inclusive Classroom Profile (ICP) samt utifrån väckta frågor om en specialpedagogisk situation planera och genomföra ett avgränsat förändringsarbete med inriktning mot varje barns rätt till gemensamma lekstunder i en förskoleverksamhet med stöd av inkluderingsprogrammet Building Blocks samt interaktionsprogrammet Play Time/Sociasl Time. Vidare ingår att analysera, tolka samt kritiskt granska förutsättningar och villkor för det valda utvecklingsområdet samt
  att bidra till studentarbetslagets gemensamma redovisning av lagets insamlade data samt analys och tolkning av denna med stöd av kursens litteratur.

  Moderator och sammanfattare: Kursens deltagare använder nätplattformen Athena för sitt arbete med olika uppgifter. Att vara moderator och sammanfattare i sin studiegrupp innebär att diskutera litteraturen i gruppens egna forum på nätplattformen. Varje studiegrupp planerar vilka som ska vara moderator och sammanfattare fram till de angivna datumen nedan. Hur arbetet ska gå till konkret ”övar” vi vid kursstart.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och med
  grupphandledning rörande arbete med kartläggningsarbetet, arrangerade lekstunder, uppföljningar, förändringsiakttagelser samt förslag till förbättringar.

  Kursens deltagare förväntas med stöd av en aktionsforskningsansats genomföra
  fältinsamlingar i den egna yrkesverksamheten på en förskola eller via personliga
  kontakter med förskoleverksamhet. Deltagarnas arbete i kursen bygger på såväl
  enskilt som gemensamt reflektionsarbete i studiegrupper och i helgrupp. I
  studentgrupperna ges studenterna tid och möjlighet att träna sin förmåga att diskutera, argumentera, problematisera, nyansera kursens innehåll. För att det ska fungera bra krävs att man som student är väl förberedd.

  Mellan våra campusträffar använder studentgrupperna nätplattformen Athena som mötesplats för litteraturstudier och gruppuppgifter. Ett särskilt upplägg möjliggör ett enskilt och gemensamt litteraturansvar för alla gruppmedlemmar.

  Examination

  Examinationerna består av en individuell skriftlig examinationsuppgift i form av en fältrapport som inkluderar forskning och undersökningar samt relevanta styrdokument inom kursens område samt en individuellt genomförd kartläggning och observationer av barns lek och interaktion med pedagoger i specialpedagogiska situationer på förskolan. Kartläggningen inkluderar också samverkan med andra berörda inom olika verksamhetsnivåer med förslag på pedagogiska insatser, som kritiskt granskas och problematiseras. Kursen inkluderar även uppgiften att som student verka som moderator och sammanfattare i anslutning till arbetsuppgifter med sitt studentarbetslag.För att få godkänd på kursen måste studenten bedömas med betyg A – E på den
  individuella skriftliga uppgiften samt ha genomfört individuella fältuppgifter och
  uppgiften att inneha funktionen moderator och/eller sammanfattare och deltagit i
  studentarbetslagets planering och genomförande av en gruppredovisning av varje gruppstudents fältdata samt en kollektiv analys och tolkning av den gemensamma framställningen.

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid undervisningstillfällen är inte obligatorisk och kräver ingen komplettering men det blir svårt för studenten att klara av lärandemål vid hög frånvaro. Vi vill uppmärksamma studenten att vid frånvaro kommer vi inte att bistå med en individuell information om innehållet för det aktuella undervisningstillfället på ett annat sätt än det materialet från föreläsningar som kommer att finnas på Athena. Vid sjukdom önskar vi att studenten kontakta kursansvarig inför campusträffen.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Kursvärdering

  Kursen avslutas med en webbbaserad utvärdering. Vid kursens avslutande campusträff ingår gemensamt utvärderingsmoment med stöd av skriftliga stödfrågor och diskussion i studiegruppen och i helgrupp.

  Examinator

  Eva Siljehag

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT2021 UQ434F: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurslitteratur är aktuell för VT2021. Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen  2019-11-19 och gäller fr.o.m termin VT2020.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med COVID-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Eva Siljehag - eva.siljehag@specped.su.se
  Kursadministratör: Lini Yin Olofsson - fristaendekurs@specped.su.se