Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys I - Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Denna kurs samläses med Tillämpad beteendeanalys I (UQ431F), vilket är en fristående kurs.

Kursen introducerar senaste forskning kring autismspektrumtillstånd, och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du ges en presentation av olika utredningsprocedurer, diagnostiska, etiologiska, kognitiva, och sociala aspekter kommer att belysas och problematiseras. 
Efter kursen ska du ha fått en introduktion i beteendeanalysens begreppsapparat. Fokus kommer även att läggas på etiska frågeställningar utifrån de situationer och ställningstaganden som uppkommer i arbete med personer med autismspektrumtillstånd och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Detta är kurs ett av sex fristående kurser inom autismspektrumtillstånd och tillämpad beteendeanalys som ges i samarbete med Psykologiska institutionen.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar tillämpad beteendeanalys (TBA) som ett vetenskapligt område för att förstå mänskligt beteende och därigenom kunna åstadkomma förbättrande förutsättningar vad gäller delaktighet och lärande bland individer med autismspektrumtillstånd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Kursen ger kunskaper i tillämpad beteendeanalysens konceptuella ramverk, historik och centrala begrepp, där beteendet analyseras i förhållande till miljöfaktorer och de funktioner beteendet fyller. Den analysen tillhandahåller grunden för att utforma stöd och stimulans utifrån individens behov och förutsättningar, baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och tar hänsyn till etiska aspekter. Kursen belyser utredandeprocedurer knutna till autismspektrumtillstånd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Undervisningen sker delvis på campus och delvis nätbaserat på distans. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska.  Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Kursen genomförs i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen.
  • Seminarier där kursinnehållet behandlas i relation till kursens förväntade studieresultat. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • Grupparbete: behandlas litteratur och föreläsningar samt förberedelser inför och redovisning av studieuppgiften samt fördjupningsuppgiften gällande autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
  • En webbplattform som främst används för löpande kursinformation. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.

  Examination

  Kursen examineras genom löpande individuella, skriftliga inlämningsuppgifter inklusive muntliga redovisningar och genom skriftliga inlämningsuppgifter inklusive muntliga redovisningar av gruppuppgifter vid examinerande seminarier samt genom en individuell salstentamen.

  Examinator

  Wissam Mounzer - wissam.mounzer@specped.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Slutgiltigt schema publiceras senast en månad innan kursstart

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur publiceras senast två månader innan kursstart.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Wissam Mounzer - wissam.mounzer@specped.su.se

  Kursadministratör: Joel W. Abdelmoez - spato@specped.su.se