Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys III- Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys

Kursen behandlar metoder och strategier för tillämpad beteendeanalys (TBA) som bidrag till att skapa bra förutsättningar för delaktighet och lärande samt välbefinnande bland individer med autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Kursen ger fördjupade kunskaper i tillämpad beteendeanalys gällande principer och metoder, som omfattar exempelvis prompt, shaping, stimuluskontroll. Dessa används för att utforma mål, stöd och stimulans utifrån individens behov och förutsättningar, baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kursen tar hänsyn till etiska aspekter vid interventioner och procedurer för att utveckla ett funktionellt och pragmatiskt förhållningssätt som gynnar individer med autismspektrumtillstånd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och grupparbete. Närvaro vid examinerande seminarier är obligatoriskt. Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt undervisningstillfälle genom ersättningsuppgift angiven av kursansvarig.
  Undervisningen sker delvis på campus och delvis nätbaserat på distans. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kurssidan i utbildningskatalogen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursen genomförs i form av:
  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen
  • Grupparbete: behandlas litteratur och föreläsningar samt förberedelser inför och redovisning av gruppuppgiften 
  • En webbplattform som främst används för löpande kursinformation. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.
   

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid samtliga föreläsningar, grupparbeten och har förberett sig enligt anvisningarna (dvs har gjort hemuppgifterna) till den fysiska träffen- komplettering vid frånvaro.

  Examinationsformer

  Kursen examineras genom löpande skriftliga gruppuppgifter inklusive muntliga redovisningar vid examinerande seminarier samt genom en individuell inlämningsuppgift. Gruppuppgifterna bedöms enligt betygsskala G (godkänd), IG (icke-godkänd) och den individuella uppgiften som bedöms enligt betygsskala A-F. 
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på den individuella inlämningsuppgiften, betyget G på de löpande skriftliga gruppuppgifterna inklusive muntliga redovisningarna, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro enligt kursplanens anvisningar.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Wissam Mounzer: wissam.mounzer@specped.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Plagiering

  Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter.

  Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat.

  Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur eller texter du funnit på internet eller ur en studiekamrats hemtentamen.

  Självplagiat

  Det är inte tillåtet att använda egna tidigare examinerade uppgifter som hemskrivningar, självständiga arbeten (uppsatser/examensarbeten) som du själv har skrivit eller skrivit tillsammans med andra, och som publicerats eller lämnats in till detta universitet eller andra lärosäten. Korrekt är att tydligt ange att det är återanvändning och markera citatet med citattecken och hänvisning.

  Om du är tveksam till vad som betraktas som fusk kan du kontakta studierektorn i ditt ämne. För mer information: Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden

  Påverka din utbildning 

  Studenters möjlighet till inflytande över sin utbildning och studiesituation är en viktig faktor för en god utbildningskvalitet. Enligt Stockholms universitets Policy och riktlinjer för studentinflytande är kvalitetsarbetet en gemensam angelägenhet för såväl studenter som anställda. Inflytande kan ske genom till exempel:

  - direkt deltagande i utbildningen,

  - deltagande i utvärderingar av kurser och program,

  - representation i olika organ, såsom institutionsstyrelsen.

  För mer information:
  Påverka din utbildning  

  Jämlikhet och lika villkor

  Studenter vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier av personer som studerar vid eller söker till utbildningar vid Stockholms universitet får inte förekomma.

  För mer information om universitets centrala arbete med jämlikhet och likabehandling: Jämlikhet och likabehandling vid Stockholms universitet

  Har frågor om jämlikhet och lika villkor är du välkommen att kontakta studenternas kontaktperson för jämlikhet och likabehandling.

  Kontaktperson: Jennie Graflund, administrativ studierektor
  E-post: 
  jennie.graflund@specped.su.se
  Telefon: 08-1207 6407

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: 
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  E-post: kristina.salenstedt.linder@specped.su.se
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Wissam Mounzer, wissam.mounzer@specped.su.se
  Kursadministratör: Joel Wiklund Abdelmoez Ahmed, spato@specped.su.se