Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada. Ingår i Lärarlyftet.

Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada, är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen. Ingen planerad start HT2023.

Utbildningens upplägg  – Programstart VT 2023

Lärarlyftet med start VT 2023 ges på helfart (100 procent) under vårterminen 2023 för att sedan övergå till halvfart (50 procent) från HT 2023 och resten av studietiden. Den totala studietiden blir 5 terminer för samtliga inriktningar och avslutas juni 2025.
 

Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling, kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i varierande lärmiljöer. Vidare ger utbildningen möjlighet att arbeta i skiftande pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning beroende på dina förkunskaper. Utbildningens inriktning ger en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

 • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
 • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk - och begreppsutveckling;
 • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
 • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
 • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Målgrupp

 • Lärare eller förskollärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Komvux som anpassad utbildning.*
 • Lärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen som krävs för behörig­het att undervisa som lärare i specialskolan.
 • Lärare eller förskollärare som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få be­driva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen.
 • Anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet.

*kallas innan 2 juli 2023 grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild undervisning för vuxna.

Behörighet

För att få delta i Lärarlyftet ska du vara anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du behöver ha den lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

För alla inriktningar krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

Speciallärarprogrammet genom Lärarlyftet är en uppdragsutbildning och beslut om programstart fattas av Skolverket. Vi kan därför inte alltid säga om vi kommer erbjuda utbildningen under kommande terminer. Så fort beslut har fattats uppdaterar vi informationen på den här sidan. 

 • Programöversikt

  Utbildningens upplägg  – Programstart HT

  Studietakt, helfart
  Förutom undervisning i delkurs 2 i UQ1SLY som sker digitalt, studier på helfart (100%) är campusförlagd om ca. 15 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar under termin 1–2. Termin 3 har ett mer varierande upplägg.
  Utbildning på helfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 40 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplats på Athena.

  Studietakt, halvfart
  Förutom undervisning i delkurs 2 i UQ1SLY som sker digitalt, studier på halvfart (50%) är campusförlagd om ca. 4 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1–5, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.
  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplats på Athena.

  Utbildningens upplägg  – Programstart VT
  Lärarlyftet med start VT ges på helfart (100%) under första terminen för att sedan övergå till halvfart (50%). Den totala studietiden blir 5 terminer för samtliga inriktningar.

  Termin 1 helfart
  För studier på helfart (100%) är utbildningen campusförlagd om ca. 15 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar under termin 1.

  Undervisning i delkurs 2 i UQ1SLY sker digitalt.

  Termin 2-6 halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 2-5, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.

  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.

  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplats på Athena.

   

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap UQ1SLY 30hp

  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelser för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialläraren i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. 

  • Delkurs 1: Det specialpedagogiska samhällsuppdraget, 7.5hp
  • Delkurs 2: Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer, 7.5hp
  • Delkurs 3: Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang, 7.5hp
  • Delkurs 4: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7.5hp

   

  Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, Specialisering mot synskada UQ2LYS 30hp

  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med synnedsättning och blindhet (i fortsättningen används endast begreppet "synnedsättning", och däri inkluderas alla grader av synnedsättning, samt blindhet). Detta syfte motiveras av att specialläraren i sitt yrke ska kunna analysera, bedöma och stödja kunskapsutveckling för elever med synnedsättning, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samt kunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser.

  • Delkurs 1: Synnedsättning ur olika perspektiv, 7.5hp
  • Delkurs 2: Didaktiska villkor för elever med synnedsättning, 15hp
  • Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling, 7.5hp

   

  Kurs 3 (HT): Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning UQ3SLY 15hp

  Kursen ger dig kunskap om vetenskapliga datainsamlings- och analysmetoder inom specialpedagogik och hur de kan användas i problemställningar i forskningen. Den ger dig också kunskap att fördjupa dig i empirisk forskning inom din specialisering, genom en utvecklad förmåga att metodiskt söka igenom vetenskapsartiklar och att sammanhållet redogöra för slutsatser.

  • Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.
  • Delkurs 2: Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning 7,5 hp

   

  Kurs 4 (VT): Självständigt arbete UQ4SLY 15hp

  Kursens huvudsakliga innehåll är att självständigt under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning inom speciallärarens kunskapsområde. Undersökningen ska genomföras med beaktande av vetenskapsteoretisk- och forskningsmetodisk kunskap och ska kunna bidra till kunskapsområdets utveckling. Arbetet skall försvaras under seminarium med särskilt utsedd opponent. I kursen ingår även att fungera som opponent på en annan students arbete.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

  Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare och specialpedagog och organiseras av Specialpedagogiska institutionen.

  De verksamhetsförlagda studierna flätas kontinuerligt in i de båda programmen och omfattar en arbetsinsats med varierade uppgifter som genomförs på en verksamhet (förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola eller gymnasium). VFF:n  utgörs t.ex. av att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer. Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer utifrån det material som insamlats under de fältförlagda studierna. Uppgifterna kan diskuterats med respektive kursansvarig. Mer information om de verksamhetsförlagda studierna (VFF) finns i VFF-Guiden (287 Kb) .

   

  Studieinformation

  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida

  Hitta till oss