Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Om utbildningen

Kursen ges på distans med träffar på campus. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagd till två på varandra följande dagar. Du behöver ha skolhuvudmannens godkännande samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet. För mer information och studievägledning kontakta Institutionen för språkdidaktik: www.isd.su.se/US154U

Kursen behandlar utifrån aktuell andraspråksforskning områden som är centrala för undervisningen i svenska för invandrare, som vuxnas andraspråksutveckling, vuxnas läs- och skrivutveckling på ett andraspråk samt bedömning och uppföljning av språkutveckling. Utbildningsformens ständigt föränderliga förutsättningar belyses liksom undervisningsgruppernas heterogenitet. Kursen belyser vidare teorier om litteracitets- och andraspråksutveckling samt deras didaktiska tillämpning. Det ämnesdidaktiska perspektivet är genomgående i kursen. Olika medel för lärande, inklusive digitala verktyg, behandlas i relation till kursens innehåll.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen