Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Om utbildningen

Kursen ges på distans med träffar på campus. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagd till två på varandra följande dagar. Du behöver ha skolhuvudmannens godkännande samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet. För mer information och studievägledning kontakta Institutionen för språkdidaktik: www.isd.su.se/US154U

Kursen behandlar utifrån aktuell andraspråksforskning områden som är centrala för undervisningen i svenska för invandrare, som vuxnas andraspråksutveckling, vuxnas läs- och skrivutveckling på ett andraspråk samt bedömning och uppföljning av språkutveckling. Utbildningsformens ständigt föränderliga förutsättningar belyses liksom undervisningsgruppernas heterogenitet. Kursen belyser vidare teorier om litteracitets- och andraspråksutveckling samt deras didaktiska tillämpning. Det ämnesdidaktiska perspektivet är genomgående i kursen. Olika medel för lärande, inklusive digitala verktyg, behandlas i relation till kursens innehåll.

Om ämnet: Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett stort och brett ämnesområde. Tonvikten ligger på hur andraspråksinlärning går till och hur inlärningen bäst stöds i undervisningen. Du får kunskaper om hur sociala, psykologiska och individuella faktorer påverkar hur man lär sig språk. Genom att jämföra olika språk med varandra lär du dig om likheter, skillnader och släktskap mellan världens språk och om vad som är specifikt för svenskan. På kurserna tar vi upp funktionella och sociala perspektiv på andraspråksanvändning i tal och skrift. Du lär dig att analysera talspråk och skriftliga textprov och får arbeta med frågor om läs och skrivutveckling i flerspråkigt perspektiv samt bedömning av svenska som andraspråk. I språk och kulturmöten är begrepp som identitet, tillhörighet och etnicitet viktiga, och du lär dig att relatera dessa begrepp till inlärningssituationer. OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i svenska som andraspråk är värdefulla inom alla yrkesområden som har med människor att göra. För lärare med kompetens i svenska som andraspråk är arbetsmarknaden bred. Du får möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar och med helt olika bakgrund inom bland annat grund och gymnasieskolan, Komvux och SFI.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för språkdidaktik