Läs- och skrivsvårigheter, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar den tidiga talspråksutvecklingen och hur denna kan stimuleras för att ge barn, såväl första- som andraspråksanvändare, en tydlig och säker språklig grund för att underlätta läs- och skrivinlärningen och förebygga läs- och skrivsvårigheter. I kursen behandlas också läs- och skrivinlärningsmetoder, kartläggning och bedömning av läs- och skrivförmåga samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett aktuellt forskningsperspektiv.

Kursen ges på kvartsfart med undervisning på campus under kvällstid.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen