Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till studenter som har för avsikt att undervisa inom skolans tidigare år. Kursens syfte är att ge studenten förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt i klassrummet. Kursen behandlar muntliga och skriftliga aktiviteter med inriktning på arbetet i engelskklassrummet. Studenten får tillfälle att utveckla ett relevant ord- och frasförråd, öva sig i att ge instruktioner samt beskriva och analysera vanliga klassrumsaktiviteter på målspråket. Vidare får studenten utveckla, presentera och motivera klassrumsaktiviteter som syftar till att på ett lekfullt sätt arbeta med lexikala, grammatiska och fonetiska strukturer, bland annat genom att använda rim, ramsor, sång, drama och digitala verktyg. Kursen ger också studenten förutsättningar att planera engelskundervisning utifrån aktuella styrdokument och språkdidaktisk teori.

Om ämnet: Språkdidaktik

Språkdidaktik

Språkdidaktik är ett flervetenskapligt ämnesområde som befinner sig i en skärningsyta mellan språk och litteraturvetenskap och didaktik. Gemensamma nämnare inom området är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning. En central utgångspunkt är språkets roll som kunskapsbildare, kunskapsbärare och identitetsmarkör i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Vi erbjuder språk och litteraturdidaktiska kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk, vilka utgör både universitets och skolämnen. Kurserna behandlar frågor om bedömning, läs och skrivundervisning, litteracitetsutveckling, andraspråks och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning, samt användning och inlärning av ett eller flera språk. Kurserna vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom dessa områden och/eller uppnå ämnesbehörighet. Kurserna ges på hel eller halvfart, såväl på campus som på distans.

ARBETSMARKNAD Kurserna är kompetensutvecklande/behörighetsgivande för verksamma lärare. De kan även ingå i en kandidatexamen. Utöver läraryrket utgör utbildningarna en god akademisk bas för pedagogiskt präglade arbetsuppgifter inom ledning och förvaltning av språkutbildning på statlig och kommunal nivå; på kommunala språkcentra samt inom utbildningssektorn.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för språkdidaktik