Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar språkutveckling i tal och skrift för barn i yngre åldrar. Kursen behandlar läs- och skrivinlärning hos barn med varierande förutsättningar utifrån aktuell läs- och skrivforskning, samt metoder för läs- och skrivinlärning. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen