Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA I: Flerspråkighet - individ och samhälle - kurs inom ULV-projektet

Kursen behandlar flerspråkighet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Det inbegriper frågeställningar som till exempel rör attityder till språk och språkanvändning, status och användningsdomäner för språken, språklig variation, språkideologier och språkpolitik.

Kursen syftar till att göra studenten medveten om sin egen sociokulturella bakgrund och hur kön/genus, socialgrupp/klass och etnicitet samspelar för att skapa en persons identiteter. På så vis kan studenten bli medveten om egna värderingar och förhållningssätt och hur dessa kan påverka mötet med andra.

  • Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. I kursen ingår ingen egen språkfärdighetsträning.
  • Endast du som är antagen till ULV-projektet kan gå den här kursen.