Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kursen utgör den andra terminens studier i svenska som andraspråk för dig som valt det som Ämne 2 och som har svenska som Ämne 1 på Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Programsidor för ämneslärarinriktningen mot gymnasieskolan

Kursen består av fem delkurser (fr.o.m. höstterminen 2020):

 1. Uttalsundervisning i teori och praktik, 3 hp
 2. Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
 3. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp
 4. Andraspråksbedömning, 6 hp
 5. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp

Se kursplanen giltig t.o.m. vårterminen 2020 för tidigare terminers delkurser inom USS22B.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1. Uttalsundervisning i teori och praktik, 3 hp

  Delkursen behandlar teori och metodik för uttalsundervisning i svenska som andraspråk i olika utbildningssammanhang. I kursen behandlas svenskans fonologiska kärnegenskaper i ett andraspråksperspektiv, begriplighet och brytning samt uttalsdiagnos.

  Delkurs 2. Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

  Delkursen behandlar litteracitet i ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv hos unga och vuxna i relation till undervisning i olika utbildningssammanhang. Utveckling av såväl grundläggande som avancerad litteracitet diskuteras. Delkursen behandlar relationen mellan språkanvändning och litteracitet på första- och andraspråket samt hinder för litteracitetsutveckling såsom läs- och skrivsvårigheter. I delkursen behandlas utformning av utbildning för flerspråkiga, andraspråkselever och språkliga minoriteter inom grundskolans senare år, gymnasiet och vuxenutbildning.

  Delkurs 3. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp

  Delkursen behandlar språkliga dimensioner och textkonventioner i skolämnen. Språkanvändningen i skolan relateras till andraspråksutveckling. I delkursen ingår systemisk-funktionell analys av läroboks- och elevtexter. I delkursen diskuteras även utformningen av och innehåll i ämnet svenska som andraspråk.

  Delkurs 4. Andraspråksbedömning, 6 hp

  Delkursen behandlar modeller för analys och bedömning av språklig färdighet i ämnet svenska som andraspråk i olika utbildningssammanhang. I kursen ingår både teoretisk introduktion till och praktisk tillämpning av modellerna. Elevers muntliga och skriftliga produktion på olika nivåer analyseras, diskuteras och bedöms med hjälp av modellerna, och i relation till styrdokumenten. Centrala begrepp inom bedömningsområdet berörs översiktligt.

  Delkurs 5. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp

  Inom delkursen diskuteras varierande syften för arbete med skönlitteratur inom svenska som andraspråk med utgångspunkt i ämnesteori och relevanta styrdokument för grundskolans senare år, gymnasieskola och vuxenutbildning samt olika utbildningstraditioner. Delkursen behandlar litterär och språklig analys av verksom representerar olika litterära genrer, och analyserna diskuteras ur ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv samt ur litteraturdidaktiska perspektiv. I delkursen behandlas även skönlitteraturens roll i ämnet svenska som andraspråk.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt ett mindre antal arbetsplats- och verksamhetsförlagda besök. För att få godkänt på kursen krävs närvaro om minst 60 % på föreläsningarna och seminarierna för delkurserna 1, 2 och 4 samt närvaro om minst 80% på föreläsningar och seminarium för delkurs 3. För delkurs 5 gäller obligatorisk närvaro för all schemalagd undervisning och frånvaro upp till 20% ska kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift, medan högre frånvaro tas igen vid nästa tillfälle som delkursen ges. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  Delkurs 1. Uttalsundervisning i teori och praktik, 3 hp:

  • skriftlig inlämningsuppgift.

  Delkurs 2. Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp:

  • skriftlig salstentamen,
  • skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.

  Delkurs 3. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp:

  • en gruppuppgift med muntlig redovisning,
  • två individuella skriftliga inlämningsuppgifter: en mindre och en större.

  Delkurs 4. Andraspråksbedömning, 6 hp:

  • skriftlig salstentamen.

  Delkurs 5. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp:

  • skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  USS22B betygskriterier (479 Kb)

  Examinator

  Dorota Lubinska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema USS22B grupp 1 Ht-20

  Schema USS22B grupp 2 Ht-20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör

  Jorunn Nilsson

  jorunn.nilsson@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »

  Kursansvarig

  Dorota Lubinska

  dorota.lubinska@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »