Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9

Kursen utgör den andra terminens studier för dig som valt svenska som andraspråk som Ämne 3, på Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk för arbete i årskurs 7-9.

Kursen består av tre delkurser:

 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbete, 6 hp
 2. Litteraturdidaktik i svenska som andraspråk, 3 hp
 3. Analys och bedömning av andraspråksutveckling, 6 hp

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbete, 6 hp

  Delkursen behandlar lärande på ett andraspråk och ämnar synliggöra andraspråksutveckling i förhållande tillvardagligt respektive ämnesrelaterat språkbruk. Härvid beaktas även läs- och skrivutveckling på andraspråket. Centralt i delkursen är de språkliga dimensionerna i skolans ämnen. Resonemang förs om skolämnenas textkulturer och språkliga mönster och tillfälle ges för analys av läromedelstexter. I delkursen introduceras dessutom arbetssätt som kan gynna andraspråkstalares parallella språk- och kunskapsutveckling.

  Delkurs 2. Litteraturdidaktik i svenska som andraspråk, 3 hp

  Delkursen behandlar ungdomars läsning och belyser samtalets och skrivandets funktion i relation till läsning av skönlitteratur i undervisningen. Studenten utvecklar sin förmåga att göra didaktiska val och analysera metodiska redskap i samband med planering av undervisningsmoment som utgår från läsning av skönlitteratur.

  Delkurs 3. Analys och bedömning av andraspråksutveckling, 6 hp

  Delkursen ger en orientering om och en kritisk analys av olika modeller för analys och bedömning av andraspråksinlärares språkförmåga och språkutveckling på olika nivåer. Den syftar till att ge blivande lärare redskap för att kunna genomföra bedömning av elevers muntliga och skriftliga andraspråksutveckling. Exempel ges på hur resultaten från analyserna kan kopplas till kunskaper om grammatiska utvecklingsstadier som är typiska vid inlärningen av ett andraspråk. Begreppen formativ och summativ bedömning behandlas översiktligt, där kartläggning, utvärdering, betygsättning och uppföljning av undervisningen ingår.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. För att få godkänt på kursen krävs närvaro omminst 80 % av undervisningen.

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  Delkurs 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbete, 6 hp: en gruppuppgift samt två skriftliga inlämningsuppgifter där texter med relevans för undervisningen analyseras.

  Delkurs 2. Litteraturdidaktik i svenska som andraspråk, 3 hp: en skriftlig ämnesdidaktisk inlämningsuppgift samt en muntlig redovisningsuppgift avundervisningsupplägg.

  Delkurs 3. Analys och bedömning av andraspråksutveckling, 6 hp: en skriftlig salstentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift.

  USS79B Betygskriterier (377 Kb)

  Examinator

  Dorota Lubinska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema USS79B Vt-20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Utbildningsadministratör

  Jorunn Nilsson

  jorunn.nilsson@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »

  Kursansvarig

  Dorota Lubinska

  dorota.lubinska@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »