Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

 • 30 hp

Kursen utgör den andra ämnesterminen i ämnet för dig som valt svenska som andraspråk som Ämne 1 respektive Ämne 2, på Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Kursen består av fem delkurser (fr.o.m. vårterminen 2020):

 1. Skriftlig framställning, 3 hp
 2. Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
 3. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp
 4. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp
 5. Andraspråksbedömning, 6 hp

Se kursplanen giltig t.o.m. höstterminen 2019 för tidigare terminers delkurser inom USSV2B.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1. Skriftlig framställning, 3 hp

  Delkursen behandlar teorier om skrivande med särskild hänsyn till skrivande i skolan och ger studenterna praktisk övning dels i att skriva genremedvetet och mottagaranpassat, dels i att kritiskt granska och ge respons på andras skrivna texter i språkvetenskapliga termer samt omsätta konstruktiv respons i egna texter. Fokus ligger på det innehåll som rör skriftlig framställning i grundskolans kursplan för svenska som andraspråk och gymnasieskolans ämnesplaner för svenska som andraspråk 1 och 2, det vill säga i huvudsak på utredande och argumenterande texttyper. Centralt i delkursen är text- och språknormer, stildrag och språkliga egenskaper som kännetecknar dessa texttyper. I delkursen behandlas också normkällor som skrivregler och ordböcker. Delkursen ger underlag dels för fortsatt utveckling av eget skrivande, dels för skrivundervisning på högstadiet, i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen.

  Delkurs 2. Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

  Delkursen behandlar litteracitet i ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv hos unga och vuxna i relation till undervisning i olika utbildningssammanhang. Utveckling av såväl grundläggande som avancerad litteracitet diskuteras. Delkursen behandlar relationen mellan språkanvändning och litteracitet på första- och andraspråket samt hinder för litteracitetsutveckling såsom läs- och skrivsvårigheter. I delkursen behandlas utformning av utbildning för flerspråkiga, andraspråkselever och språkliga minoriteter inom grundskolans senare år, gymnasiet och vuxenutbildning.

  Delkurs 3. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp

  Delkursen behandlar språkliga dimensioner och textkonventioner i skolämnen. Språkanvändningen i skolan relateras till andraspråksutveckling. I delkursen ingår systemisk-funktionell analys av läroboks- och elevtexter. I delkursen diskuteras även utformningen av och innehåll i ämnet svenska som andraspråk.

  Delkurs 4. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp

  Inom delkursen diskuteras varierande syften för arbete med skönlitteratur inom svenska som andraspråk med utgångspunkt i ämnesteori och relevanta styrdokument för grundskolans senare år, gymnasieskola och vuxenutbildning samt olika utbildningstraditioner. Delkursen behandlar litterär och språklig analys av verksom representerar olika litterära genrer, och analyserna diskuteras ur ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv samt ur litteraturdidaktiska perspektiv. I delkursen behandlas även skönlitteraturens roll i ämnet svenska som andraspråk.

  Delkurs 5. Andraspråksbedömning, 6 hp

  Delkursen behandlar modeller för analys och bedömning av språklig färdighet i ämnet svenska som andraspråk i olika utbildningssammanhang. I kursen ingår både teoretisk introduktion till och praktisk tillämpning av modellerna. Elevers muntliga och skriftliga produktion på olika nivåer analyseras, diskuteras och bedöms med hjälp av modellerna, och i relation till styrdokumenten. Centrala begrepp inom bedömningsområdet berörs översiktligt.

  Undervisning

  Undervisningen i delkurserna 2-4 sker i form av föreläsningar, seminarier samt ett mindre antal arbetsplats- och verksamhetsförlagda besök. För att få godkänt på kursen krävs närvaro om minst 60 % på föreläsningarna och seminarierna i delkurserna 2-5. Undervisningen i delkurs 1 består av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  Delkurs 1. Skriftlig framställning, 3 hp: examineras under delkursens gång genom skriftliga inlämningsuppgifter och skrivuppgift i sal samt genomdeltagande i responsdiskussioner.

  Delkurs 2. Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp:

  • skriftlig salstentamen,
  • skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.

  Delkurs 3. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp:

  • en gruppuppgift med muntlig redovisning,
  • två individuella skriftliga inlämningsuppgifter: en mindre och en större.

  Delkurs 4. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp:

  • skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Delkurs 5. Andraspråksbedömning, 6 hp:

  • skriftlig salstentamen.

  USSV2B betygskriterier vt20 dk1 Skriftlig framställning 3 hp (129 Kb)

  USSV2B betygskriterier (469 Kb)

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema USSV2B Vt-20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Utbildningsadministratör

  Camilla Gamrell

  camilla.gamrell@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »

  Kursansvarig

  Jenny Rosén

  jenny.rosen@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »