Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kursen ingår i ämneslärarprogrammet och ges under utbildningens andra termin för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 eller på gymnasiet och har svenska som andraspråk som förstaämne. Kursen ges den femte terminen för dig som ska bli gymnasielärare och har svenska som andraspråk som andraämne.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnet svenska som andraspråk. Samtliga kurser inom ämnet svenska som andraspråk är vetenskapligt förankrade och innehåller didaktiska inslag. I delkurserna diskuteras kontinuerligt de forskningsteoretiska bidragens relevans för lärarprofessionen.

Kursen ges i samarbete mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för ämnesdidaktik, som är kursansvarig institution.