Ny bok tar upp EU:s demokratiska problem

I den nya boken "Dilemmas of European Democracy" diskuteras frågor om hur man kan förstå och förbättra den europeiska demokratin. Syftet med boken är att öka vår förståelse för de utmaningar som uppstår när man strävar efter att göra EU mer demokratiskt.

Ludvig Norman, Niklas Bremberg och framsidan på boken Dilemmas of European Democracy.
Ludvig Norman och Niklas Bremberg är redaktörer för boken "Dilemmas of European Democracy". Foto: Rickard Kihlström/Stockholms universitet.

Samlingsvolymen fokuserar på de dilemman som uppstår när demokratiska principer tillämpas på EU:s politiska system. Den hanterar nyckelbegrepp som demokratisk representation, suveränitet, medborgarskap, och demokratins förhållande till marknaden. Niklas Bremberg och Ludvig Norman, båda docenter i statsvetenskap, är redaktörer för boken.

 

Viktigt i kristider att tänka på hur EU kan demokratiseras

– Många anser att EU som politiskt projekt under lång tid har befunnit sig i ett sorts kristillstånd. Den ekonomiska och finansiella krisen på 2000-talet, demokratins tillbakagång i flera europeiska länder, pandemin och nu senast Rysslands invasion av Ukraina har inneburit betydande utmaningar för EU. I en sådan kontext tycker vi det är särskilt viktigt att tänka på hur EU kan demokratiseras. Tendensen är annars att kristillstånd gör att den typen av frågor hamnar i skymundan och att fokus istället hamnar på det politiska systemets kapacitet att snabbt producera resultat, säger Ludvig Norman.

– Syftet med boken är att belysa vilka ställningstagande vi ställs inför när vi försöker föra EU i en mer demokratisk riktning. Den diskuterar de spänningar och avvägningar som alla demokratiseringsprocesser är befattade med men som får en särskild betydelse i en transnationell politisk ordning som EU, säger Niklas Bremberg.

 

Utmanar tidigare idéer

Boken tar ett nytt grepp på frågor om demokrati i EU genom att inkludera diskussioner från forskare med expertis från olika områden, vilket sällan har gjorts tidigare.

– Boken utmanar idén om demokrati i EU som en enkel avvägning mellan demokratiska arrangemang inom ramen för nationalstaten och demokrati inom överstatliga institutioner. Den visar istället att det finns en rad spänningar och avvägningar som den existerande forskningen på området inte har tagit tillräcklig hänsyn till, säger Ludvig Norman.

 

Möjligheter för ansvarsutkrävande

– Det är viktigt att komma ihåg att en stor del av all nationell lagstiftning i EU:s medlemsländer, även Sverige, har sitt ursprung i politiska processer inom EU:s institutioner. En grundläggande demokratisk princip är att politisk makt ska åtföljas med goda möjligheter för ansvarsutkrävande. Detta kräver tydliga representationsvägar och robusta strukturer för att tydliggöra beslutsprocesser för medborgare och att ge rum för politisk debatt om centrala frågor. Att utveckla förslag på hur det skulle kunna åstadkommas utgör ett centralt skäl till att boken blev till, säger Niklas Bremberg.