Nytt forskningsanslag från Formas

Ulf Mörkenstam och Ragnhild Nilsson har fått anslag från Formas för projektet ”Samiska normsystem och samisk lag: en utmaning för existerande nationella styrningssystem och lagstiftning?”.

Porträttbild av Ragnhild Nilsson
Ragnhild Nilsson har, tillsammans med Ulf Mörkenstam och Malin Brännström, beviljats forskningsmedel från Formas.

Projektet tar sin utgångspunkt i erkännandet av urfolks rätt till självbestämmande i internationell rätt och möjligheten för urfolk att kunna utveckla sina egna normer och rättsordningar. I ett aktuellt rättsfall, Girjasmålet 2020, lyfter även Högsta domstolen fram betydelsen av samiska normsystem och traditionella sätt att nyttja marken för att förstå samisk rätt till land och naturresurser, något som skulle kunna sammanfattas som en samisk rättsordning vid sidan av den svenska. Vad en sådan samisk rättsordning skulle kunna innebära, vilka rättskällor som ska åberopas, eller analyseras är dock fortfarande oklart. För att kunna förstå innebörden och omfånget av urfolket samernas rätt till mark, naturresurser och sina egna politiska institutioner, behöver den samiska rättens innebörd därför klarläggas och en ny teoretisk, metodologisk och juridisk förståelse för vad som kan utgöra en samisk rättsordning utvecklas. Att kulturellt diversifierade samhällen innehåller parallella rättsordningar är tidigare accepterat i de brittiska samväldesstaterna Kanada, Nya Zeeland och Australien, där förhållandet mellan ”settler law” och ”indigenous law” har utvecklats till ett eget teoretiskt och empiriskt forskningsfält. Detta projekt är det första som studerar detta förhållande i en nordisk kontext.

Projektets syfte är tudelat: för det första att rekonstruera och vitalisera samiska normsystem och att analysera innebörden av samisk rätt, med särskilt fokus på fördelning och användning av land och naturresurser, och konflikthantering; för det andra att analysera hur samisk rätt kan hamna i konflikt med och utmana nationell lagstiftning och befintliga politiska institutioner. Projektet utgör ett genuint bidrag av hög vetenskaplig relevans, dels genom att utveckla teoretiska begrepp om vad samiska rättsuppfattningar är samt metodologiska verktyg för att analysera samiska normsystem, dels genom att analysera hur samiska rättsordningar kan förstås i förhållande till de nationella juridiska och politiska systemen i Sverige och Norge. Projektet bidrar därigenom till det internationellt framväxande forskningsfältet inom politisk teori och rättsvetenskap om urfolks rätt till självbestämmande.

Projektet beviljades 2 946 801 SEK och förutom Ulf Mörkenstam och Ragnhild Nilsson vid Statsvetenskapliga institutionen så ingår även Malin Brännström från Silvermuséet i Arjeplog i projketet.