Ny Score-rapport!

Score-rapport 2024:1 - Statliga bolag som hybridorganisationer: Almi Företagspartner och svensk näringspolitik av Max Jerneck

I denna rapport undersöker Max Jerneck hur det statliga bolaget Almi Företagspartner AB hanterar sina dubbla mål att komplettera marknaden och samtidigt verka på marknadsmässiga villkor. Almi har till uppgift att förse små och medelstora företag med lån och rådgivning, samt snabbväxande uppstartsföretag med riskkapital. Målgruppen ska vara företag som inte tillgodoses av den privata kapitalmarknaden, men som samtidigt anses ha potential att bli lönsamma. Med både marknadens och allmänintressets logiker inskrivna i bolagets stadgar är Almi Företagspartner en ”konstitutionell hybrid”. Som rapporten lyfter fram kan dubbelheten skapa förvirring men också manöverutrymme. Hybridformen kan också ses som ett utslag av den målkomplexitet som har inskrivits i den svenska näringspolitiken som helhet sedan 1970-talet. Utvecklingen beskrivs i en historisk översikt från sent 1960-tal och framåt, som sätter Almi i sitt sammanhang. Medan de industripolitiska ambitionerna har skalats ned sedan periodens början, och strukturomvandling numera anses vara finansmarknadernas uppgift, har det i sin tur gett Almi det tydligt industripolitiska uppdraget att främja framväxten av en riskkapitalsektor i Sverige. I fokus för rapporten står Almis riskkapitalarm, Almi Invest. Fondförvaltare från sju av Almi Invests åtta regioner intervjuas om hur de hanterar verksamhetens målkomplexitet. Rapporten avslutas med en reflektion om hur Almis uppdrag kan tänkas utvecklas framöver, i och med EU:s mer ambitiösa industripolitiska ambitioner.

Ladda ner rapporten (pdf)
Score-rapport 2024:1 (447 Kb)