Jobba hos oss

Forskningen på Score bedrivs av forskare, gästforskare, doktorander och forskningsassistenter. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Är du intresserad av att jobba på Score i någon av dessa roller eller vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta föreståndaren, biträdande föreståndaren eller någon av Scores forskningsledare!

Kontaktuppgifter för att jobba på Score

 

Forskare vid Score har sin doktorsexamen i företagsekonomi, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap, ekonomisk historia eller annat angränsande samhällsvetenskapligt ämne. Forskare vid Score är vanligen finansierade via externa forskningsmedel, ofta i kombination med undervisning vid en ämnesinstitution, som kan ske antingen inom ramen för anställning som biträdande lektor, lektor, professor eller med någon annan form av anknytning. Score har alltså inga fasta forskningstjänster.

Forskare vid Score arbetar antingen i något av Scores större forskningsprogram eller i mindre projekt, de kan även vara finansierade av projekt som drivs vid annan institution eller annat lärosäte.

För att bli antagen som forskare vid Score krävs intresse för den forskning som Score företräder samt forskningsfinanisering. Ansökan om att bli knuten till Score som forskare lämnas till föreståndaren. Beslut tas av Scores styrelse.

Foto: Juliana Wiklund

 

 

En doktorand kan ha sin arbetsplats vid Score, men är alltid antagen till forskarutbildningen på en ämnesinstitution. Avhandlingsprojekt ska knyta an till den forskning som bedrivs vid Score och i regel är det en forskare vid Score som är handledare.

En doktorand vid Score kan ha finansiering för sin forskarutbildning från sin ämnesinstitution eller från externfinansierade projekt som drivs av forskare vid Score . I det senare fallet är det vanligt att projektledaren rekryterar doktorander och också fungerar som handledare. Doktorand kan också vara gästforskare vid Score. Ansökan ställs till föreståndare för beslut av Scores styrelse.

Foto: Juliana Wiklund

 

 

En forskningsassistent har högskoleexamen från någon av de discipliner som är representerade på Score och bistår forskningsprojekt som drivs av forskare vid Score. Anställningarna är tidsbegränsade och det rör sig vanligen om korta uppdrag. Att arbeta som forskningsassistent kan vara ett sätt att meritera sig för forskarutbildning, dock söks forskarutbildningen i konkurrens med andra sökande och det måste också alltid finnas en finansieringsplan för att antagning ska vara aktuell.

Vanligtvis rekryteras forskningsassistenter av aktiva forskare vid Score. Beslut tas normalt sedan av Scores föreståndare.

Foto: Juliana Wiklund

 

 

Gästforskare vid Score är antingen inbjudna gäster eller forskare som har ett eget tidsbegränsat forskningsprojekt med sig som man vill bedriva vid Score. Vistelserna kan vara allt från några dagar eller veckor till årslånga vistelser. Vissa gäster återkommer regelbundet.

Man kan ansöka till föreståndaren om att få tillbringa tid som gästforskare vid Score. Beslut tas sedan av Scores styrelse.

Foto: Juliana Wiklund

 

 

Sedan 2019 har Score erbjudit seniora forskare med minst docentmeritering möjlighet att söka forskarvistelse vid Score under tre månader. Avsikten med detta fellowship är att till Score knyta forskare med liknande forskningsintressen. Detta dels för att utveckla redan pågående forskning vid Score, dels för att utmana den och bidra till etablering av nya forskningsspår och teman.

En förhoppning är att en vistelse som Score fellow kan leda till fortsatta forskningssamarbeten. Viktigt att poängtera är att en Score fellow förväntas delta aktivt i verksamheten vid Score. Den som vill ha mer information kan vända sig till Scores föreståndare, biträdande föreståndare, forskningsledare eller ordförande för styrelsen.

Foto: Juliana Wiklund

 

På denna sida