Scores historia

I början av 1990-talet beslutade den svenska riksdagen att avsätta medel för mer forskning om den offentliga sektorns omvandling. Tillkomsten av Score 1992 blev ett av resultaten.

En grupp organisationsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm gick samman med forskare från statsvetenskap, sociologi, socialantropologi och historia vid Stockholms universitet. Med hjälp av de nya medlen kunde man skapa ett genuint mångvetenskapligt centrum för grundläggande forskning om olika aspekter av den offentliga sektorns styrning och organisering.

År 1995 flyttade Score till gemensamma lokaler i det vackra området Kräftriket intill Brunnsviken, beläget mellan Handelshögskolan och universitetet. Ganska snart växte Score till ungefär sin nuvarande storlek med omkring 40 medarbetare. Våren 2016 flyttade Score till nyrenoverade men lika vackra lokaler i den västra delen av Nobelhusen i Frescati.

Under de första åren återspeglade forskningen de konkreta program och projekt som de seniora forskarna hade tagit med sig till det nya centrumet. I hög grad handlade det om studier av aktuella reformer i den offentliga sektorn – exempelvis privatiseringsprojekt, införande av nya styrmodeller –  men också av förvaltningspolitiken i stort och av statens utveckling i ett längre perspektiv. Så småningom blev forskarna övertygade om att det borde vara möjligt och ändamålsenligt med en starkare tematisering av forskningen. Med grund i pågående forskning etablerades två teman vid Score 1998 – Regelsättande och regelföljande samt Stabilitet och förändring. Dessa följdes av Scores tredje tema 2003 – Demokrati, legitimitet och makt. Med resultat från arbetet med de första temana som grund utvecklades ett fjärde tema, Organisering av marknader, 2005. Ungefär samtidigt beslöts att avveckla Stabilitet och förändring som ett eget tema då detta snarare var frågor som var inslag i de andra temana. Både Regel- och marknadstemat drevs också som större forskningsprogram med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. År 2011 etablerades det femte temat – Organisering av kunskap – även det med grund i resultat från tidigare tematisk forskning. För närvarande pågår utveckling av ett nytt tema med fokus på organisering för stora samhällsutmaningar, som klimatförändringar, integration och digitalisering.

Den tematiskt sammanhållna forskningen på Score innebär gemensamma och dynamiska ramar för vår forskning samtidigt som de öppnar för projekt vilka skär mellan temana. Samtidigt finns också god plats för forskning som ligger utanför temana. Det är så etablerade teman utmanas och nya växer fram
 

Nobelhuset i Frescati
 
Huset i Kräftriket
På denna sida