Samarbeten

Score är sedan länge ett ledande centrum för forskning om det moderna samhällets organisation och den offentliga sektorns förändrade roll i skärningspunkten mellan de offentliga, privata och civila sfärerna. En viktig anledning till centrets starka position är våra många samarbeten inom forskning och utbildning.

Genom olika former av forsknings- och utbildningssamverkan strävar vi efter att fortsatt fungera och utvecklas som ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt centrum för forskning om organisering för att möta samhällets utmaningar.

Akademisk samverkan

Forskningsmiljön på Score är unik nationellt men har några likvärdigheter internationellt. Samverkan pågår med flera av dessa.

Andra internationella samarbeten sker med:

Utöver detta pågår en rad samverkande aktiviteter inom Stockholm-Uppsala regionen, främst inom ramen för samarbetet mellan Handelshögskolan i Stockholm och dess forskningsinstitut Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) och Stockholms universitet. Samverkan pågår även med Södertörns högskola och Uppsala universitet liksom med Förvaltningshögskolan i Göteborg, Örebro och Linköpings universitet samt Linnéuniversitetet.

Samverkan med det omgivande samhället

I Scores praktikernätverk ingår personer som tidigare varit verksamma vid, eller på annat sätt är knutna till Score. Vi värnar om att upprätthålla kontakten med dessa Score-alumner som numera är yrkesverksamma vid statliga myndigheter och verk, i kommunal verksamhet, samt privata företag och frivilligorganisationer.

Score är också engagerade i Stockholms universitets samverkansavtal med Dramaten, Stockholm Environment Institute (SEI) och RISE.

Utöver detta verkar vi för att etablera uppdrags- och följeforskning med andra aktörer i det omgivande samhället. Exempel på detta är projekt vi drivit tillsammans med Folksam, Länsstyrelsen i Sörmlands län samt Borlänge kommun.

 

På denna sida