Forskningsområden

Östersjöcentrums forskning fokuserar på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Forskarna Florian Roth och Sofia Wikström berättade för kronprinsessan Victoria om den forskning som pågår inom det nya kust- och klimatcentrumet CoastClim. Foto: Lisa Bergqvist

Våra forskare bildar tillsammans ett ämnesövergripande team vars forskningsfrågor och projekt har stort fokus på att vara tillämpade och kunna stödja beslutsfattande och förvaltningsprocesser. De miljöutmaningar vi fokuserar på är övergödning, miljögifter, kommersiellt fiske, kustexploatering och klimatförändringar. Vi utgår från ansatsen "från källa till hav" (source to sea) eftersom:

  • många miljöproblem i Östersjön orsakas av mänskliga aktiviteter i avrinningsområdet och
  • innanhavets starka gradienter och skiktade karaktär är betydande för transporten av näring och miljögifter från floder till kustvatten och öppna Östersjön.
 

Östersjöns avrinningsområde

Mänskliga aktiviteter bidrar till flera förorenande belastningar i havet. Vid Östersjöcentrum studeras transporten av olika typer av föroreningar, som näringsämnen eller miljögifter, från land till hav.

Läs mer om våra projekt inom avrinningsområdet

 

Östersjöns kustzoner

Vår kustforskning kombinerar flera discipliner för en bred och tvärvetenskaplig förståelse av Östersjöns kustekosystem och hur det påverkas av mänskliga aktiviteter, föroreningar och klimatförändringar.

Läs mer om våra projekt inom området kustzoner

 

Östersjöns öppna hav

Forskningen om det öppna havet fokuserar på hur Östersjöns storskaliga ekosystemdynamik förändras av mänsklig påverkan. Frågorna rör övergödning, fiske och hur miljögifter transporteras och sprids i havet.

Läs mer om våra projekt inom området öppet hav

 

Vetenskapligt stöd till förvaltning

Vår forskningsverksamhet ska stödja en bättre förvaltning av Östersjöns miljö. Praktiskt innebär det att vi deltar som experter i olika sammanhang, gör prioriterade analyser och synteser och ger tekniskt stöd.

Läs mer om hur vi ger vetenskapligt stöd till förvaltning

 

Långsiktiga forskningssamarbeten med andra institutioner och lärosäten

Östersjöcentrum och Stockholms universitet ingår i flera samarbeten med andra viktiga forskninginstitutioner där expertis inom olika discipliner ingår för att ta fram breda kunskapsunderlag om hur Östersjöns miljö förändras och hur förvaltningen kan få bästa möjliga stöd. Exempel på dessa är:

Det finns en lång historia av samverkan mellan forskare vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet, men 2014 ingick lärosätena i det formella strategiska partnerskapet Baltic Bridge, för att utveckla och komplettera varandras Östersjöforskning och infrastruktur. Samarbetet inkluderar delade anställningar av såväl professorer och doktorander, som gemensamma projekt och större provtagningskampanjer.

Centrum för kustekosystem- och klimatforskning (CoastClim) är en mångvetenskaplig satsning som har utvecklats ur Baltic Bridge. Från Stockholms universitet ingår Östersjöcentrum och Bolincentrum och från Helsing­fors universitet ingår Tvärminne Zoologiska Station och Centret för atmosfärsvetenskaper (INAR).

CoastClim sammanför forskare i marinekologi, biogeokemi och atmosfärsforskning. Satsningen ska undersöka hur en hög biologisk mångfald och hög förekomst av nyckelhabitat i kusten påverkar långtidsinlagring av kol, samt om påverkade miljöer med låg mångfald ökar sina bidrag av koldioxid och kraftfulla växthusgaser som metan, lustgas och halogenerade kolväten till atmosfären.

Läs mer om CoastClim

Denna forskningsgrupp är en av Stockholms universitets satsningar på strategiska forskningsområden. Genom att samla unga forskare inom flera discipliner ska miljöforskningen kring Östersjöfrågor stärkas brett vid Stockholms universitet.

Läs mer om Baltic Sea Fellows

 

Infrastrukturresurser för forskning

Drönarbild av Askölaboratoriet med forskningsfartyg.

Östersjöcentrum har i uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för marin forskning och utbildning vid hela universitetet, och externa forskare och kursansvariga. Bland annat erbjuder vi:

 

Kontakt

Forskare

Forskare - Marin modellering, Baltic Nest Institute

På denna sida