Forskningsområden

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Idag arbetar forskare, experter och kommuniatörer på runt tio olika insitutioner vid vårt lärosäte med havet. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka, samla och synliggöra denna betydande verksamhet.

Den forskning vi bedriver inom Östersjöcentrum ska fokusera på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

De miljöutmaningar vi fokuserar på är övergödning, miljögifter, kommersiellt fiske, kustexploatering och klimatförändringar.


 

Analys och syntes

Våra forskare bildar tillsammans ett ämnesövergripande team vars forskningsfrågor och projekt har stort fokus på att vara tillämpade och kunna stödja beslutsfattande och förvaltningsprocesser. De miljöutmaningar vi fokuserar på är övergödning, miljögifter, kommersiellt fiske, kustexploatering och klimatförändring. Vi utgår från ansatsen "från källa till hav" (source to sea) eftersom:

  • många miljöproblem i Östersjön orsakas av mänskliga aktiviteter i avrinningsområdet och
  • innanhavets starka gradienter och skiktade karaktär med betydande materialtransport från floder till kustvatten och öppna Östersjön.

 

Infrastrukturresurser för forskning

Drönarbild av Askölaboratoriet med forskningsfartyg.

Östersjöcentrum har dessutom i uppdrag att tillhandahålla fysiska infrastrukturresurser för marin forskning.

Läs mer om vår organisation och uppdrag


 

Baltic Sea Fellows

En strategisk Östersjösatsning från Stockholms universitet samlar forskare från åtta olika institutioner till ett marint forskningskollegium vid Östersjöcentrum.

Läs mer på projektets engelska sida


 

Modellering och beslutsstöd

Inom Baltic Nest Institute (BNI) pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete med det modellsystem som legat till grund för eutrofieringsdelen i Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Läs mer om Baltic Nest Institute, modeller och beslutsstöd på engelska


 

Baltic Bridge

Satsningen ska underlätta nätverkande mellan forskare, utveckla gemensam kursverksamhet och potentiellt bygga upp nya sätt att dela infrastruktur.

Läs mer om Baltic Bridge på projektets engelska sida

 

Kontakt

Forskare - Analys och syntes

Forskare - Marin modellering, Baltic Nest Institute

På denna sida