Svealands Kustvattenvårdsförbund

Vi utför miljöanalys åt kustvattenvårdsförbund, driver en webbplats och producerar en årlig rapport om miljötillståndet längs Svealandskusten.

Svealands Kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation som arbetar med kustvattenfrågor i regionen. Förbundets miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet och består av forskare och miljöanalytiker från Östersjöcentrum och Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Miljöanalysfunktionen ger förbundets verksamhet en viktig närhet till aktuell forskning, samtidigt som Östersjöcentrums nätverk till viktiga aktörer i regionen stärks.

Miljöanalys åt kustvattenvårdförbund - för renare vatten längs Svealands kust

I förbundets årliga verksamhet ingår omfattande provtagning och bedömning av vattenkvaliteten längs Svealandskusten. Denna övervakning är helt samordnad, både vad gäller metodik och analyskvalitet, med den nationella miljöövervakningen.

Verksamheten arbetar också för samordning mellan olika recipientkontrollprogram i regionen och den egna övervakningen. En utökad samordning leder till mer kostnadseffektiva program samt att mer data i regionen är jämförbara och kan utvärderas tillsammans. Förbundet har även tagit fram en rekommendation om vilka kvalitetskrav man bör ställa vid en upphandling av vattenanalyser.


 

Årlig rapport om miljötillståndet

Miljöanalysfunktionen har i uppdrag från förbundet att årligen producera en rapport om miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten produceras av redaktörer på Östersjöcentrum och redovisar de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, liksom relevanta artiklar från andra aktörer i regionen.

Svealandskusten 2021: Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i delar av Stockholms inre skärgård under de senaste sex åren. Denna glädjande utveckling visar undersökningar som utförs av Stockholms universitet. Dessutom om Levande vikar, spiggvågen, och kommuners åtgärdsarbete. Till rapporten

Svealandskusten 2020: En ny analys från Stockholms universitet visar att en betydande andel av den övergödande fosforn i Stockholms skärgård numera kommer från öppna Östersjön. Det är viktig kunskap när man genomför åtgärder mot övergödning. Dessutom om läkemedelsrening i Himmerfjärden, fosforfällning i Brunnsviken och det nya naturreservatet Svenska Högarna. Till rapporten 

Svealandskusten 2019: Förra året var ett av de varmaste som någonsin registrerats, vilket gjorde tydliga avtryck i årets omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten. En jämförelse med ett kallt år gav också intressanta resultat. Dessutom artiklar om fisksamhällen och kustekosystem, musselodling och restaureringsprojektet i Björnöfjärden. Till rapporten

Ladda ner alla rapporter ända sedan 2011 på svealandskusten.se 


 

Webbplats om miljöläget längs Svealands kust 

Svealandskusten är en tätt befolkad region, viktig för många och berömd i världen för sin unika skärgård. Intresset för miljötillståndet är stort, men det är ofta svårt att hitta information om hur kustmiljöerna mår. Det ville vi ändra på.

Tillsammans med Svealands kustvattenvårdsförbund, en sammanslutning där alla viktiga vattenorganisationer är med, driver vi en webbplats där man ska kunna få reda på hur det står till med kustvattnen i vår vackra skärgård.

Webbplatsen vänder sig till både en intresserad allmänhet och till aktörer inom miljöområdet. Den ger en lättillgänglig, men tillförlitlig och detaljerad beskrivning av miljötillståndet längs Svealandskusten. Här samlas och presenteras nyheter, rapporter och kunskap om miljötillståndet längs Svealandskusten i ett gemensamt sammanhang,

Syftet är att öka den allmänna kunskapen om regionens marina miljö och att upprätta bättre kontakter mellan forskningsvärlden, samhället och miljöförvaltningen. Arbete med referensgrupp, expertlista och nyhetsbrev är viktiga delar i den ambitionen.

Från alla stationer
Som en start presenteras samtliga resultat från Svealands kustvattenvårdsförbunds provtagningsverksamhet som omfattar 179 stationer väl spridda längs hela Svealands kuststräcka. Från varje station visas trenddiagram och i förekommande fall ekologisk status över salthalt, temperatur, siktdjup, syrehalt, näringsämnen och klorofyll. Totalt 15 pedagogiska diagram för varje station. Liknande projekt kommer att göras även fortsättningsvis för andra intressanta dataset.

Kommunernas viktiga roll
Fyra pilotkommuner har fått möjlighet att lyfta fram sitt vattenmiljöarbete i detta gemensamma sammanhang. Övriga kustkommuner hoppas vi kommer att följa efter. Vattenmiljöfrågor är bara en av många angelägna verksamheter för en kommun, och många tjänstemän upplever att deras information är svår att hitta på den egna webbplatsen. Här kan man sammanfatta eller breda ut sig, beroende på vad som passar den egna verksamheten. Alltid med direktlänkar till den egna webbplatsen eller till de rapporter och nyheter som presenteras.

Kartor är viktiga verktyg
Kartor har en viktig funktion på webbplatsen. Stationer, vattenförekomster och åtgärdsområden presenteras genomgående på kartor tillsammans med mer information.

För varje kommun visas:

  • en skalbar översiktskarta som visar kommunens gränser, även i vattnet.
  • en karta där kommunens alla vattenförekomster är markerade och presenterade med korta fakta och länk till VISS, Vattenmyndigheternas gemensamma vattendatabas.
  • en karta där förbundets provtagningsstationer inom kommunen visas och presenteras med trendiagram. I framtiden ska även andra undersökningar visas på denna karta.

Till webbplatsen www.svealandskusten.se 

 

Kontakt

Kontaktuppgifter
Svealands Kustvattenvårdsförbund

Box 38145
100 64 Stockholm

Förbundssekreterare Frida Eik Kvarnström
Tel. 08-5800 2101
e-post: Frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se
www.skvvf.se

Östersjöcentrum
Tina Elfwing, tina.elfwing@su.se
Carl Rolff, carl.rolff@su.se
Annika Tidlund, annika.tidlund@su.se

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Jakob Walve
Telefon: 08-16 1730
E-post: jakob.walve@su.se
www.su.se/deep

På denna sida