Samarbeten

Östersjöcentrums verksamhet bygger på samarbete med andra experter, organisationer och det omgivande samhället. Välkommen att höra av dig med fler idéer för samverkan!

Vår verksamhet innefattar en rad samverkansuppdrag, både tillsammans med andra lärosäten och experter eller med organisationer och parter från andra delar av samhället. Målsättningen är alltid att samarbetet i förlängningen leder till mer kunskap, rätt beslut och en bättre havsmiljö. 

 

Särskilda uppdrag från Stockholms universitet

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan flera lärosäten med uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet. Arbetet inkluderar sedan 2016 Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet. Östersjöcentrum ansvarar för Stockholms medverkan i regeringsuppdraget.

Till Havsmiljöinstitutet

På uppdrag av det naturvetenskapliga området så hanterar Östersjöcentrum de strategiska medlen för Östersjöforskning. Dessa finansierar ett flertal biträdande lektorer och postdoktorer vid olika institutioner på SU. Tillsammans bildar de nätverket Baltic Sea Fellows, och vår ambition är att på olika sätt främja samarbeten både mellan de ingående forskarna men också mellan institutionerna i stort. 

Baltic Sea Fellows

På Skansen uppfördes 2019 ett Science Center med Östersjön i fokus. Målet med Baltic Sea Science Center är att skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass, ge besökarna en inblick i hur Östersjön ser ut under ytan – och en insikt i vad vi kan göra åt de problem som finns.

Det här är en viktig arena för nå ut brett med forskningsresultat, sade Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding vid invigningen.

Östersjöcentrum har uppdraget att ansvara för SU:s representation i det kunskapsråd som beslutar om förändringar i utställningen. 

Läs mer om Baltic Sea Science Center på Skansen!

 

Långsiktiga samarbeten

Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation som arbetar med kustvattenfrågor i regionen. Bland förbundets medlemmar finns 22 kommuner, tre länsstyrelser och två regioner samt ett antal företag. Förbundets miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet och består av forskare och miljöanalytiker från Östersjöcentrum och Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Förutom att bidra vetenskapligt så gör vi den årliga tillståndsrapporten Svealandskusten och webbsidan Svealandskusten.se som presenterar information och provtagningsresultat från regionen.

Till rapporten Svealandskusten 2021

Läs mer om samarbetet

Under många år har vi servat miljöförvaltning, skolor och allmänhet med lättillgänglig kunskap och de senaste nyheterna från svensk havsforskning genom:

Sedan 2019 drivs detta omfattande kommunikationssamarbete av Sveriges största marina lärosäten; Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet tillsammans med Havsmiljöinstitutets kansli. Vid Stockholms universitet utgörs redaktionen av kommunikatörer och forskare vid Östersjöcentrum.

Det internationella arbetet inom Östersjöländernas samarbetsorganisation Helsingforskommissionen (Helcom) stöds med vetenskapliga underlag genom resultat från modeller och databaser. Med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten är Östersjöcentrums grupp för marin modellering, Baltic Nest Institute, en viktig del i detta stöd. Deras modeller ligger bland annat till grund för riktvärdena om hur stora minskningar av näringstillförsel alla Östersjöländer behöver åstadkomma för att uppnå målen i Baltic Sea Action Plan. Fokus för modelleringarna har främst legat på övergödning men inkluderar idag även miljögifter.

Samverkan mellan forskare vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet har historiska rötter och sedan 2014 finns ett strategiskt partnerskap mellan de båda universitetsledningarna. Östersjöcentrum har ett viktigt och växande forskningssamarbete med forskarna på Tvärminne Zoologiska fältstation, som tillhör Helsingfors universitet. Östersjöforskningen vid de två universitetens kompletterar varandra och genom samarbetet stärks kedjan från grundforskning till vetenskap för goda beslut. 

Läs mer om samarbetet

 

Kontakt

 

Ledningsgrupp

På denna sida