Policy briefs och fact sheets

Policy Briefs är kortfattade sammanställningar av aktuell vetenskaplig kunskap, med kommentarer till viktiga händelser och användbara rekommendationer. Policy Briefs är tänkta att underlätta till exempel en politikers engagemang i Österjöfrågorna.

I samband med publicering av policy briefs genomförs nästan alltid ett speciellt evenemang, Baltic Breakfast, för intressenter som är relevanta för det område som behandlas.


 

Välmående kustekosystem krävs för att motverka klimatförändringar

Havets kustzoner är några av jordens mest effektiva områden när det gäller att binda kol från atmosfären. Tar vi hand om dem på rätt sätt, är dessa ekosystem viktiga hörnstenar i att motverka klimatförändringar. Om de överexploateras eller förstörs, släpper de istället ifrån sig stora mängder växthusgaser och förstärker den globala uppvärmningen. 
Snabba åtgärder krävs för att bevara och återställa Östersjöns kustmiljöer så att de kan kan motverka klimatförändringar - och inte bidra till dem.


Läs vår nyhet om detta.

Ladda ner layoutad pdf:  Policy brief: Healthy coastal ecosystems are crucial to mitigate climate change (2741 Kb)

Ladda ner icke-layoutad version med referenser (pdf):  Policy brief: Healthy coastal ecosystems are crucial to mitigate climate change (with references) (271 Kb)

Se vårt frukostseminarium med forskarna Florian Roth och Camilla Gustafsson.


 

Anpassa sillfisket till den vetenskapliga osäkerheten

De vetenskapliga uppskattningarna av Östersjöns fiskbestånd präglas av stor osäkerhet. De senaste fem åren har storleken på sillbeståndet i centrala Östersjön varit kraftigt överskattad – vilket sannolikt har bidragit till för höga fångstkvoter. Det är dags att införa en större buffert för den vetenskapliga osäkerheten i förvaltning och kvotbeslut.

Läs vår nyhet om detta


 

Fortsatta åtgärder på land krävs för att nå de ambitiösa övergödningsmålen

De senaste decennierna har tillförseln av näring till Östersjön minskat kraftigt. På sikt väntas det leda till förbättringar i havet, men eftersom stora mängder näring lagrats i vattnet och på land tar det tid innan effekter av minskningarna syns. För att leva upp till åtagandena i Baltic Sea Action Plan, och samtidigt förbättra miljön i sjöar och vattendrag, behöver Östersjöländerna fortsätta att vidta åtgärder i det omgivande landområdet som ytterligare minskar tillförseln till Östersjön.

Läs vår nyhet om detta

 

Ladda ner pdf:

Policy brief: Fortsatta åtgärder på land krävs (713 Kb)


 

Bottentrålning hotar de marina ekosystemen

Bottentrålsfiske har omfattande påverkan på de marina ekosystemen och hotar havsbottnens integritet. Eftersom uppvirvlat sediment kan färdas långt påverkas ett större område än det som faktiskt trålas. Ny forskning visar på behovet av större trålfria områden på alla typer av bottnar, skriver forskare i en ny policy brief. 

Ladda ner PDF
Bottom trawling threatens European marine ecosystems (2228 Kb)

Läs vår nyhet om detta

 

 


 

Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen

Situationen för Östersjöns sill och strömming har försämrats de senaste tio året, samtidigt som det svenska trålfiskets kustnära fångster har ökat kraftigt. I en ny policy brief beskrivs vilka åtgärder som behövs för att bryta den negativa utvecklingen.

Ladda ner PDFer
Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen (328 Kb)
Med referenser - Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen (1288 Kb)
Fördjupning: Bakgrundsdokument till denna policy brief (261 Kb)  

 

 


 

Kemikalieflödet i avloppsvatten bör hanteras bättre

Tusentals kemikalier används i våra samhällen, men kunskapen om hur mycket som sprids i miljön är fortfarande dålig. I en ny policy brief föreslås därför att man bör dra bättre nytta av avloppsreningsverken som ju ändå samlar ihop vatten från våra bebyggda områden.

Ladda ner PDFer
Call for better management of micropollutants in wastewater (1942 Kb)
Med källor: Call for better management of micropollutants in wastewater (210 Kb)  

Läs vår webbnyhet om detta

Se vårt frukostseminarium om detta 

 

 


 

Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem

Mänskliga verksamheter har under lång tid minskat den biologiska mångfalden och försvagat ekosystemets naturliga funktioner vid kusten. I en ny policy brief beskriver vi vilka åtgärder som krävs för att ekosystemen ska kunna återhämta sig.

Ladda ner PDFer
Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem (354 Kb)
Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem (med referenser) (237 Kb)  


 

Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen

Om det hotade europeiska ålbeståndet ska kunna återhämta sig krävs omedelbart fiskestopp, ökad miljöövervakning och färre vandringshinder. Dessutom bör de uppskattningar av lekbiomassa och kustfiskets påverkan som används inom dagens ålförvaltning genomgå en oberoende granskning och revidering.

Ladda ner PDFer
Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen (987 Kb)
Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen (med referenser) (211 Kb)  

Se vårt frukostseminarium om detta

 

 


 

Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat

Övergödningen i havet förstärks när klimatet blir varmare. Men om länderna runt Östersjön minskar näringsutsläppen från land tillräckligt mycket fram till år 2100 kommer övergödningen att minska och leda till en bättre havsmiljö – även vid kraftiga klimatförändringar.  Det är budskapet i en ny policy brief av Östersjöcentrum och SMHI. 

Ladda ner PDF 
Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat (328 Kb)

Läs vår rapport om framtidens Östersjön

Se vårt frukostseminarium om detta

Fler maneter men färre musslor. Den väntade havsförsurningen kan få stora effekter på artsammansättningen i Östersjön och dessutom göra havet slemmigare och mindre badvänligt. För att skydda det unika ekosystemet och den framtida matproduktionen krävs både kraftigt minskade koldioxidutsläpp och åtgärder mot övergödning, överfiske och utsläpp av farliga ämnen.

Ladda ner PDFer  
Ekosystem hotas när havsförsurningen når Östersjön (1176 Kb)  
Havsförsurning med referenser (116 Kb)

Se vårt frukostseminarium om detta

Läs vår nyhet om detta 

 

 

 

Policy brief (dec 2019): Bevara och utveckla miljö­övervakningens långa tidsserier 
Bevara och utveckla miljö­övervakningens långa tidsserier (5191 Kb)

Fact sheet (nov 2019): Konsten att förstå MSY
Fact Sheet MSY (194 Kb)  

Policy brief (okt 2019): Minska sill- och skarpsillsfisket nästa år – för torskens skull
Minska sill- och skarpsillsfisket nästa år – för torskens skull (705 Kb) &
Minska sill- och skarpsillsfisket nästa år – för torskens skull (med referenser) (340 Kb)

Policy brief (juni 2019): EU:s regelverk för kemikalier behöver bli mer transparent
EU:s regelverk för kemikalier behöver bli mer transparent (316 Kb)

Policy brief (mars 2019): Fosforarvet på land måste åtgärdas för att utsläppen ska minska
Fosfor i avrinningsområdet – dagens handlingar skapar morgondagens arv (397 Kb)  

Fact sheet (okt 2018): Kan ändrade kostvanor hjälpa Östersjön? 
Fact sheet: Kan ändrade kostvanor hjälpa Östersjön? (181 Kb)

Policy brief (okt 2018): Förändringar i jordbrukets struktur kan minska näringsläckaget
Policy brief: Förändringar i jordbrukets struktur kan minska näringsläckaget (322 Kb)

Policy brief (sept 2018): Mer information behövs om kemikalieinnehållet i varor

Policy brief (mars 2018): Musselodling i Östersjön - en ineffektiv åtgärd mot övergödning

Policy brief (feb 2018): Mikroplasters effekter på marint liv

Policy brief (jan 2018): Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket

Fact Sheet (nov 2017): Båtlivets effekter på sjögräsängar

Policy brief (juni 2017): Avancerad vattenrening

Policy brief (jan 2017): Internbelastning

Policy brief (dec 2016): Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd

Policy brief (nov 2016): Näringsflöden i jordbruket

Policy brief (feb 2015): Flerårsplan

Mejla oss gärna för att få någon av våra policy briefs eller fact sheets skickade till dig: ostersjocentrum@su.se

 

På denna sida