Bidra till utvecklingen av Libris websök

Kungliga biblioteket arbetar med en förstudie för utvecklingen av en ny version av Libris websök. Genom en enkät vill man undersöka användarbehov.

En del i förstudien är att undersöka användarbehov för söktjänsten. Svaren på denna enkät ingår i arbetet med att förstå vilka behov som en ny söktjänst för den Nationella katalogen behöver uppfylla.

Till enkäten om Libris websök

Syftet med enkäten är att förstå hur Libris websök används idag samt vilka förbättringar som behöver göras i framtiden.  

Målet med förstudien är att komma med en slutrapport som sedan ska användas som underlag för beslut om ett eventuellt utvecklingsprojekt för en ny söktjänst för Libris.

Tack för att du tar dig tid att svara, dina åsikter är värdefulla!