Forskningsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Profilområdesmedel till kompletterande utbildningar till jurist, lärare och för socialt arbete

Varje år antas studenter med utländsk examen till kompletterande utbildningar (KU) för reglerade yrken som lärare, jurist och för socialt arbete. Institutionen för svenska och flerspråkighet ger språkligt stöd genom kurser och genom speciellt anpassade språkprov i svenska vid antagningen. Ett nytt fakultetsövergripande projekt har nu tilldelats profilområdesmedel.

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

STINT-projekt: Transnational Professionals in Higher Education and in Research (Stockholm–Melbourne)

Universitetslektor Gunlög Sundberg har fått medel för utbyte med The University of Melbourne om transnationella akademiker inom kompletterande högre utbildning i Australien och Sverige (2019–2020).

Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning (2018–2020)

De nya utmaningarna för landets kommuner i samband med den ökade invandringen till Sverige har givit upphov till en rad nya sociala arenor och mötesplatser organiserade av civilsamhället. En sådan social arena som vunnit stor spridning de senaste två åren i samband med invandringsvågen 2015, är språkcaféet. Projektet Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning har som mål att öka kunskapen om en viktig del av civilsamhällets stödjande verksamheter för personer i behov av språkträning och social kontakt.

Uttalet hos inlärare av svenska som andraspråk - ett lyssnarperspektiv

Syftet med projektet är att söka förstå hur talare/lyssnare med svenska som sitt förstaspråk uppfattar och förstår talare som har svenska som sitt andraspråk.

Hur väl lyssnaren förstår talaren kan ligga till grund för oönskade attityder. Resultaten är intressanta för utvecklig av didaktiska metoder inom exempelvis sfi-undervisningen. Inspelningar av inlärare på studieväg 3 inom sfi används för bedömning av brytning och förståelighet samt lyssnartest där lyssnare får transkribera talet i loggningsprogrammet ScriptLog.

SweLL (2017–2019). Medel från RJ till forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat ge 7 miljoner kronor för att skapa en forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk. Projektet Swedish Learner Language korpus, SweLL syftar till att skapa en plattform för att samla in, digitalisera, normalisera, annotera och elektroniskt tillgängliggöra texter skrivna av inlärare av svenska.

Kontakt

Forskare i svenska som andraspråk
Forskare

Styrgruppen för svenska som andraspråk
Styrgruppen

Besöks- och postadress
Se Kontakt