Nationellt centrum för svenska som andraspråk har tidigare skrivit om vikten av att synliggöra och konkretisera vad undervisning i svenska som andraspråk behöver innehålla i jämförelse med undervisning i svenska. NC menar att en kursplan i svenska som andraspråk måste ha ett tydligt andraspråksperspektiv, samt att det är problematiskt om kunskapskraven i ämnena svenska som andraspråk och svenska är nästintill identiska.

Skolverket har nu lämnat över ett nytt förslag på reviderade kursplaner till regeringen, och NC vill i detta nya förslag lyfta fram några viktiga förändringar. NC har sammanställt en lista över likheter och skillnader mellan kursplanerna svenska och svenska som andraspråk, som kan underlätta att jämföra och få en överblick över kursplanerna.

Undervisning. Foto: Niklas Björling

Läs mer på Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats: "Tydligare andraspråksperspektiv i Skolverkets kursplaneförslag" (Publicerad 2019-12-18)