Skolinspektionen har granskat undervisning i svenska som andraspråk i årskurs 7-9 bland annat med anledning av att resultaten i svenska som andraspråk är låga. Rapporten från granskningen visar på svagheter i skolledning och utvecklingen av ämnet, samt att det på flera skolor inte görs någon bedömning av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk.

Högstadieundervisning. Foto: Eva Dalin

Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet har kommenterat Skolinspektionens rapport. Hon lyfter bland annat behovet av utbildade och behöriga sva-lärare samt att det inte är oproblematiskt att ha ett behovsprövat ämne när man har en otydlig målgrupp.

Granskningen har även visat på positiva aspekter, till exempel att undervisningen kan fungera riktigt bra om lärare får rätt förutsättningar i sitt jobb, menar Anna Kaya. Skolinspektionen har synliggjort flera framgångsfaktorer för en god sva-undervisning, t.ex. ett tydligt ledningsansvar och en flexibel organisation.

Läs hela artikeln på Skolvärldens webb:

"Ny granskning visar på stora svagheter i svenska som andraspråk" (publicerad 14 januari 2020)