Samverkansprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Samverkan
  5. Samverkansprojekt

Nationella prov i svenska för invandrare (sfi)

De nationella proven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare tas fram vid Institutionen för språkdidaktik på uppdrag av Skolverket. Provens syfte är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och vara till hjälp för lärare som sätter betyg på sfi-deltagare i slutet av kurserna B, C och D. Provgruppen som utvecklar dessa prov utgår från en kommunikativ och funktionell språksyn och utför ett omfattande kvalitetsstärkande arbete med utprövningar runt om i landet, samt uppföljningar och utvärderingar i samarbete med forskare, verksamma lärare och skolledare.

Tisus - Test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Provet konstrueras på Institutionen för svenska och flerspråkighet på uppdrag av Regeringen. Provet är avsett för personer med utländsk gymnasieutbildning utan betyg i svenska. Syftet är att pröva behörigheten i svenska inför akademiska studier på samma nivå som gymnasiets kurs 3 i svenska/svenska som andraspråk. Tisus konstruktionsgrupp arbetar med kvalitetssäkring bland annat genom samarbete med den internationella testorganisationen Association of Language Testers in Europe. Provet har the ALTE Q-mark.

Kartläggning av litteracitet – nyanlända vuxna (2018-2019)

Institutionen för svenska och flerspråkighet har, på uppdrag av Skolverket, utvecklat ett material för kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitet. Målgruppen är nya elever inom buxenutbildningen och materialet ska vara ett stöd för att individanpassa undervisningen. Kartläggningen syftar till att synliggöra elevens litteracitetserfarenheter i olika sammanhand, t.ex. i vardags- och samhällsliv, arbete/sysselsättning samt utbildning.

Möjligheter till ett språkutvecklande program i kompletterande sjuksköterskeutbildning (2017-2018)

Institutionen för språkdidaktik i samverkan med ett annat lärosäte och en kommun vill genom detta samverkansprojekt se över möjligheterna till att göra en kompletterande sjuksköterskeutbildning för svensk legitimation även språkutvecklande. Den kompletterande utbildningen riktar sig till personer som har sjuksköterskeexamen från ett land utanför EU/ESS. Studenter som går utbildningen har kunskaper i svensk men dessa är ännu inte utvecklade till den nivå som behövs för att klara utbildningen och den kommande yrkesutövningen. I samverkansprojektet ingår en utvärdering av ett pågående mindre språkutvecklande insats i en lärandeaktivitet på den aktuella utbildningen. Samverkansprojektet syftar vidare till att utvärdera denna insats avseende dess potential att utvecklas till ett helt språkutvecklande program i form av eventuell långsiktig utbildningssamverkan mellan de inblandade. Ambitionen är också att på sikt se över möjligheterna till att skapa en modell som skulle kunna överföras till andra liknande verksamheter som den som insatsen omfattar.

Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016-2019)

Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern och att öka likvärdigheten i utbildningen för nyanlända. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper (2014-2018)

På uppdrag av Skolverket har Institutionen för svenska och flerspråkighet utvecklat ett material för kartläggning av nyanlända elevers litteracitet. Materialet – Steg 2 Litteracitet – ingår i Skolverkets nationella kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, Steg 1–3.

Kontakt uppdragsutbildning

Kontakt Samverkan

Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Nätverksträffar för lärare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, fristående enhet inom Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, anordnar under läsåret runtom i landet nätverksträffar och seminarier för lärare i svenska som andraspråk och sfi.