Svenskans prosodiska hierarki

På institutionen bedriver vi forskning om svenskans prosodiska hierarki, där målet är att komma fram till en empiriskt och teoretiskt motiverad beskrivning av den prosodiska organisationen av yttranden på svenska, vad gäller frasbildning och distribution av accenter. Vi undersöker också relationen mellan informationsstruktur och prosodi.

Finasiär: Vetenskapsrådet.

Deltagare: Tomas Riad och Sara Myrberg.

 

Relationen mellan språk och versmetrik

Ett annat forskningområde gäller relationen mellan språk och versmetrik, där målet är att ge en explicit beskrivning av hur de versmått som är naturliga på ett språk förhåller sig till språkets fonologiska system. Grundhypotesen är att det mesta av versmetriken är helt vanlig fonologi och att det är den som bestämmer vilka versmått som är lämpliga i ett givet språk.

Projektet drivs av Tomas Riad och Chris Golston (CSU Fresno).

 

Språk som har både tonaccent och betoningsstruktur

Egenskaper hos språk som har både tonaccent och betoningsstruktur (svenska, norska, serbiska/kroatiska/bosniska, vissa baskiska varieteter, litauiska, lettiska, m.fl. ) undersöks. 

Ett samarbetsprojekt mellan Tomas Riad och José Hualde (University of Illinois).

 

Svenskans fokusaccent

Svenskans fokusaccent undersöks i ett projekt vars empiriska mål är att kartlägga fokusaccentens distribution i förhållande till den syntaktiska strukturen och informationsstrukturen. Förhoppningen är att denna kunskap kommer att öka vår förståelse av när, hur och varför talare kan välja mellan alternativa satsprosodiska mönster i olika kontexter.

Projektet drivs av Sara Myrberg.

 

Dialektutjämning i ett fonologiskt perspektiv

Dialektutjämning i ett fonologiskt perspektiv är ämnet för en doktorsavhandling, där exempel tas från olika håll inom det nordiska språkområdet.

Projektet drivs av Martin Persson.