Källa: Landsbókasafn, Island
Källa: Landsbókasafn, Island

Ordboken bygger på de cirka femton bevarade landskapslagarna och deras motsvarigheter från Norden samt de engelska översättningar av dessa som skapats i det pågående projektet Medieval Nordic Laws (MNL). De medeltida lagarna utgör ett centralt och unikt källmaterial för såväl svensk som internationell forskning inom en rad vetenskaper som till exempel rättshistoria, rättsantropologi, kyrko- och religionshistoria, språkvetenskap, texthistoria, socialhistoria och genusvetenskap. MNLD kommer således att utgöra ett betydelsefullt bidrag till förståelsen av den medeltida kulturen, lagarna och lagspråket liksom för den nordiska rättsutvecklingen.

I MNLD sammanställs ord och uttryck ur originaltexter och översättningar till artiklar som också integrerar den nya forskning och nya kunskap som översättningsprocessen i sig har genererat. MNLD blir en encyklopedisk historisk ordbok över ett väl avgränsat material som representerar sex språkliga varieteter (de svenska, danska, norska, isländska, färöiska och gutniska fornspråken).

De enskilda ord och uttryck som behandlas i ordboken betecknar komplicerade juridisk-kulturella företeelser som kan skilja sig åt mellan lagar, språk, geografiska områden och tid och som behöver förklaras för att förstås i ett vidare sammanhang, samtidigt som ordboken ska fungera som en konkordans (dvs. ge alla (distinkta) belägg) av dessa ords förekomst i lagarna.

MNLD kommer således att fungera som ett koncentrerat historiskt juridisk-kulturellt uppslagsverk och kan komplettera och delvis ersätta Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Aldrig tidigare har ett specialiserat ordförråd från så många olika och ändå nära geografiska områden och besläktade språk samlats och presenterats för en internationell publik. Norden behandlas som en enhet avseende språk, kultur- och rättsförhållanden, vilket skiljer detta arbete från befintliga ordböcker och pågående lexikala projekt, och innebär ett nytänkande inom lexikografin.

Det finns inga engelskspråkiga uppslagsverk över medeltida nordiskt juridisk-kulturellt språk och befintliga nordiskspråkliga arbeten som i större utsträckning inkluderar detta språk är föråldrade. Genom MNLD skapas dessutom en internationell enhetlig terminologi för det nordiska medeltida lagspråket till nytta för såväl forskare med begränsad kunskap i de nordiska språken, som nordiska forskare som skriver om medeltida nordiska rättsliga och kulturella förhållanden på engelska och därmed når en internationell publik. MNLD kommer att bli normgivande inom forskningsområdet och för översättningar.

Projektet MNLD resulterar i en resurs som saknas och kommer att fylla ett forskningsmässigt tomrum då det ytterst bygger på nyöversättningar och nytolkningar av texterna och den senaste forskningen om nordiska lagar och lagspråk.

Ordboksarbetet skall utföras av en grupp bestående av lexikografer och experter på nordiskt medeltida lagspråk i samarbete med historiker och internationell juridisk expertis.

Inger Larsson i Teklas trädgård i Maaloula. Foto: Kjell Lundquist
Inger Larsson i Teklas trädgård i Maaloula. Foto: Kjell Lundquist
  • Projektmedel: 6 600 000 kr
  • Projektperiod: 2014–2016
  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Projektledare: Professor em Inger Larsson (Stockholms universitet).
  • Biträdande projektledare: Professor Stefan Brink (Aberdeen University).
  • Redaktörer: FD Ulrika Djärv (Stockholms universitet), PhD Jeff S. Love, (Cambridge, Köpenhamn) Stockholms universitet, PhD Christine Peel (University College, London), Docent Erik Simensen (Oslo Universitet).
  • Experter: Professor Thomas Lindkvist (Göteborgs universitet/historia), professor Ditlev Tamm (Köpenhamns universitet/juridik), professor David Ibbetson (Corpus Christi College, Cambridge University/juridik).

Webbaddress (denna sida): www.su.se/svefler/mnld