Vi intresserar oss för språkliga attityder som kommer till uttryck inom ett specifikt verksamhetsområde: skolan. Språkvård är en normerande verksamhet och vi vill ta reda på hur å ena sidan olika elevgrupper, å andra sidan lärare överensstämmer eller skiljer sig åt i sin uppfattning om vad som är god svenska. I det sammanhanget vill vi också undersöka om det finns någon skillnad mellan normuppfattning och rapporterat språkbruk.

Genom att studera eventuella skillnader i normuppfattning mellan de två grupperna, men även inom grupperna, hoppas vi kunna bidra till en diskussion om språkförändring och om svenskan i ett utvecklingsperspektiv.

I en vidare samhällskontext är det av intresse att belägga huruvida olika språkanvändare har skilda uppfattningar om vad som är god svenska och hur sådana eventuellt skilda normuppfattningar kan resultera i en omdefiniering av språkvårdens mål i ett allt mer mångkulturellt Sverige.

Projektledare: Catrin Norrby och Gisela Håkansson (Lunds universitet).

Finansiär: Svenska Akademien (anslag för forskning i modern svenska).

Finansieringstid: Medel beviljade 2009, tagna i bruk 2010.