Projektledare: Docent Gunilla Jansson

Medarbetare: Prof. Anna-Malin Karlsson och PhD Zoi Lili Nikolaidou

Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Finansieringstid: 2010–2013

In English: Project description: Care work as language work (54 Kb)

Projektet fokuserar andraspråkstalares arbetssituation på arbetsplatser i äldreomsorgen.

Bakgrunden till projektet är de förändringar av arbetslivet som brukar kopplas till den så kallade nya ekonomin, och som ibland benämns den nya arbetsordningen. För arbete inom vård och omsorg, som står i fokus i projektet, innebär det att handfasta och konkreta arbetsuppgifter utökats med betydligt mer komplexa uppgifter som exempelvis dokumentation och kontaktmannaskap.

När kraven på språklig och kommunikativ kompetens ökar riskerar de som inte uppfyller dem att bli utan arbetsuppgifter och på sikt hamna utanför arbetslivet. En kategori som är särskilt utsatt är anställda med annat modersmål än svenska.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en såväl vidgad som fördjupad förståelse för vad som brukar beskrivas som bristfälliga kunskaper i svenska och de problem med marginalisering som är förknippade med detta. Hur påverkar de ökande kraven de anställdas möjligheter att delta i centrala arbetspraktiker på arbetsplatsen? Vilka problem uppstår och hur löses de?

Vår teoretiska utgångspunkt är att språklig kompetens, såväl skriftlig som muntlig är en del av ett socialt sammanhang. Empiri innefattar identifiering och analys av skriftpraktiker och samtalspraktiker på arbetsplatsen samt relationen dem emellan. Detta sker med hjälp av en kombination av etnografi (deltagande observation och intervjuer) och mikroanalys av språk och interaktion. Även textanalyser ingår som en komponent i blottläggandet av skrift- och samtalspraktiker.

Projektet bedrivs som två delstudier. I delstudie 1 undersöks skriftpraktiker medan delstudie 2 fokuserar samtalspraktiker. Målet är att utveckla metoder som verksamheten kan använda i ett förändringsarbete.

Läs mer: Projekt i fokus: Omsorg som språkarbete