Vi studerar hur arbetsdagar ser ut för ett antal chefer på flerspråkiga företag. Hur kommunicerar man? Vilka språk används och hur? Hur används tal, skrift, IT-verktyg o.d.?  Vilka samband har detta med t.ex. ledarskap, identitet och handlingsutrymme?

Professional Communication and Digital Media är ett forskningsprojekt med två forskare från Institutionen för svenska och flerspråkighet:

Mona Blåsjö (Foto: Elsa Adrielsson), Carla Jonsson (Foto: ?), Sofia Johansson (Foto: Pia Nordin)
Mona Blåsjö/Carla Jonsson/Sofia Johansson Foto: Elsa Adrielsson/Eva Dalin/Pia Nordin

Projektledare: Mona Blåsjö

Projektdeltagare: Carla Jonsson

Projektassistent: Sofia Johansson

Projektperiod: Projektet startade hösten 2016 och pågår till juni 2019.

Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Om projektet

Dagens arbetsliv har blivit alltmer komplext. Människor från olika kulturer och språkområden arbetar tillsammans, ofta via digitala medier. I så kallade ’skrivbordsyrken’ saknar många anställa och chefer eget skrivbord, och arbetar i stället mobilt med hjälp av bärbar dator och mobiltelefon. Projekt­organisation och globala affärer gör att personal förväntas byta arbetsgrupp ofta, resa mycket och ha kontakt med andra delar av världen på obekväm arbetstid. De gör många saker samtidigt: skriver sms medan de reser, reviderar ett dokument under ett Skype-möte och skriver på engelska medan de talar ett annat språk. Dessa villkor ställer nya krav på arbetsplatser, ledning och anställda.

Projektet vill dels bidra med nya kunskaper om kommunikation i det komplexa arbetslivet, dels utveckla metoderna för att undersöka det. Fokus ligger på hur ledande personal hanterar komplexiteten för att behålla gott ledarskap och förmågan att arbeta effektivt. Projektet består av fallstudier av hur arbetsdagar ser ut för ett antal chefer på flerspråkiga företag. Hur kommunicerar man? Vilka språk används och hur? Hur används tal, skrift, IT-verktyg o.d.? Vilka samband har detta med t.ex. ledarskap, identitet och handling­sutrymme?

Den vida ramen för studien är sociolingvistik, och inom denna lingvistisk etnografi och medierad diskursanalys. Projektet anknyter till en aktuell vetenskaplig diskussion om hur nya villkor för mänsklig kommunikation kan och bör undersökas. Diskussionen handlar bl.a. om synen på språk som antingen fasta enheter eller som sociala konstruktioner. Eftersom flerspråkiga personer inte nödvändigtvis ser de olika ’språken’ i sina språkliga repertoarer som separata enheter, bör forskningen arbeta för att undvika kategoriseringar som utgår från enspråkiga normer enligt vilka språk förväntas hållas isär. Det behövs utvecklade metoder för att kunna studera just komplexiteten och rörligheten. Medierad diskursanalys är en metod som inte är helt ny, men inte heller helt etablerad, och som både är öppen för utveckling och lämpad för att studera hur människor hanterar komplexa situationer.

Studien genomförs i nära samarbete med de företag som undersöks och ska bidra till såväl deras kompetensutveckling som till arbetslivet generellt. Projektets resultat kan även bidra till utveckling av utbildningar till specifika yrken och utbildningar i kommunikation.