Huvudfrågan är vilken betydelse samarbete kring textens framväxt kan ha för studenters socialisering in i en specifik typ av naturvetenskaplig diskurs – laborationsrapporten, som i projektet beskrivs som sprungen ur samma sociokulturella kontext som andra forskningstexter inom naturvetenskap och teknik.

Fokus riktas mot studenter med invandrarbakgrund som har svenska som sitt andraspråk. Ramen för projektet hämtas dels från sociokulturella teorier som beskriver inlärning och utveckling som en medierad process, dels från sociokognitiva teorier inom skrivforskningen.

Projektledare: Gunilla Jansson

Medarbetare: Gerrit Berrends, Ulla Ekvall

Finansiär: Vetenskapsrådet