Datainsamling | Projektets fokus | Tre delstudier | Fakta om projektet | In English

Gunilla Jansson. Foto: Johan Asplund
Gunilla Jansson. Foto: Johan Asplund

Den bakomliggande idén är att erbjuda arenor för språkträning i informella miljöer, där samtalen kan löpa fritt utan agenda och pedagogisk planering. De språkcaféer som studeras i projektet organiseras i miljöer utanför ett utbildningssammanhang. De sociala aktörer som är involverade i uppsättningen av caféerna är volontärer och personal i de organisationer som är ansvariga för verksamheten. Cafébesökarna är en heterogen grupp av personer med olika behov, och olika kunskaper i svenska – både nyanlända asylsökande och personer med uppehållstillstånd med flera års vistelse i Sverige.

Datainsamling

Datainsamlingen kommer att utföras på sex till åtta språkcaféer som organiseras av bibliotek och kyrkor. Data utgörs av video- och ljudinspelningar av interaktionen mellan cafébesökare och volontärer på språkcaféerna i kombination med fältanteckningar av deltagande observationer av olika aktiviteter i språkcaféet, samt intervjuer med volontärer, anställda och andra sociala aktörer som är inblandade i caféverksamheten. Projektet bygger metodiskt på samtalsanalys i kombination med en etnografisk ansats.

Ali Reza Majlesi
Ali Reza Majlesi
 

Projektets fokus

Den övergripande forskningsfrågan i projektet gäller hur språkcaféet som samtalsmiljö erbjuder tillfällen för språkinlärning genom deltagande i informella samtal. Det vill vi studera genom att identifiera samtalspraktiker i interaktionen mellan cafébesökare och volontärer då deltagarna gemensamt konstruerar lärande och undervisning som en förkroppsligad och situerad verksamhet.

Exempel på sådana praktiker är t.ex. då deltagarna under samtalsflödets förlopp uppmärksammar språkfrågor, allt från uttal till grammatik, ordsökningar och användning av gester, som därigenom görs till föremål för ett gemensamt pedagogiskt fokus. Andra praktiker som kan bli relevanta att identifiera för forskningsfrågan är särskilda arrangemang och aktiviteter i café-miljön som har satts upp av caféorganisatörerna med ett planerat pedagogiskt syfte.

Ett annat fokus som är relaterat till forskningsfrågan om lärande, är samtalspraktiker i café-miljön som möjliggör relationsskapande. Här tittar vi exempelvis på samspelet mellan ökad familjär atmosfär mellan deltagarna och ökad användning av berättande om olika erfarenheter.

Silvia Kunitz
Silvia Kunitz

Tre delstudier

Projektet kommer att genomföras som tre delstudier, vilka är utformade för att sammantaget generera kunskap om språkcaféet som social arena för språkträning.

Delstudie 1

I delstudie 1 undersöker vi den övergripande organisationen och implementeringen av språkcaféerna. Data kommer att samlas in i form av audioinspelningar av semistrukturerade intervjuer med sociala aktörer och deltagande observationer av inspirationsseminarier och nätverksmöten riktade till caféorganisatörer. En central fråga är t.ex. hur olika sociala aktörer, koordinatorer och caféorganisatörer, uppfattar syftet med språkcaféet som verksamhet, och hur ser de på sin egen roll som aktörer.

Delstudie 2

I delstudierna 2 och 3 undersöks språkcaféet som samtalsmiljö. Delstudie 2 har särskild fokus på hur möjligheter till deltagande i samtal främjas genom olika samtalspraktiker. Här tittar vi på hur möjligheter att yttra sig och ta ordet fördelas, samt hur involvering i samtal gynnas genom att ramarna för deltagande skiftar. Ramen för deltagande i en pågående konversation kan exempelvis expanderas genom att en tredje deltagare involveras i en dyad. I de flerspråkiga miljöer vi undersöker är det relevant att undersöka hur olika resurser tas i bruk för att involvera personer i samtal i en grupp av flera där inte alla delar språk.

Delstudie 3

I delstudie 3 undersöks hur språkträning som social verksamhet utförs interaktionellt och hur undervisning och lärande genereras genom olika praktiker. Resultaten från projektet kommer att bidra till forskningen om lärande som en situerad verksamhet och ett växande intresse för hur språkinlärning i miljöer utanför ett utbildningssammanhang är designad. Resultaten kommer att ha pedagogiska implikationer för dem som är inblandade i organiseringen av språkcaféer.

Fakta om projektet

In English

The overall aim of this project is to explore the ‘language café’ (‘språkcafé’ in Swedish) as a social venue and a space for language training. The data we plan to gather will consist of: (a) ethnographic observations and video-recordings of interactions in eight to ten language cafés that are organized by churches and libraries; and (b) interviews with the social actors involved in the coordination and management of the cafés.Our interest lies in identifying the practices through which participants in the cafés 1) engage in topical talk and in interpersonal relationship work, and 2) orient to moments of teaching/learning. The project will be conducted over a three-year period.

At the methodological level, we plan to conduct ethnographic fieldwork (conducting participant observations, producing field notes, and conducting semi-structured interviews with the café-organizers) and to collect audio and video recordings of naturally occurring interactions at the language cafés. This set of data will allow us to combine our ethnographic knowledge of the language cafés and their participants with micro-analyses of social interaction.

The project is carried out as three separate studies. Study 1 focusses on the conditions and overall organization and management of the language café. Study 2 and 3 focus on the ecology of the interactional setting of the language café. Most importantly, results of the project are expected to offer insights into the benefits and challenges of organizing and participating in language cafés and to provide practical implications.