Som ett första steg i undersökningen beskrivs några väl avgränsade verksamheter i yrkespraktiken, där både tal och skriftbruk analyseras. Exempel på en sådan verksamhet är ankomstsamtalet, då nya patienter tas emot och skrivs in.

I en mer omfattande studie, ett avhandlingsarbete, studeras studenters insocialisering och lärande av de professionellas praktik med särskilt fokus på andraspråksspecifika mönster.

I en tredje delstudie undersöks hur tvåspråkig användning samverkar med andraspråksstudenternas lärande av dessa praktiker. I förlängningen kan denna kunskap generaliseras och användas såväl i undervisningen i svenska som andraspråk som i undervisningen om yrkesspråk och kommunikation på många andra yrkesutbildningar.

Projektet bygger på resultat från aktuell forskning om förstaspråks- och andraspråkanvändning och lärandeprocesser i en verksamhets- och praktikkontext. Det som skiljer vårt projekt från tidigare studier är den tydliga utbildningskontexten och fokuset på den tvåspråkige andraspråksbrukaren. Projektet studerar möjligheter till andraspråksanvändning inom ramen för en yrkesutbildnings socialiserande verkan.

Syftet är att studera insocialisering och undersöka vilken funktion tvåspråkig användning kan ha som resurs för andraspråksbrukare i denna process. Med tanke på den språkliga och kulturella mångfald som kännetecknar både vårdutbildningar och vårdsektorn som arbetsmiljö är det viktigt att få kunskap om vad som händer i kommunikationssituationer som möter i yrkesprofessionen, och hur man kan underlätta för såväl andraspråksbrukaren som för utbildare. I det här projektet vill vi ta fasta på detta.

Vi har valt att fokusera projektets frågeställningar på en sjuksköterskeutbildning, där en stor del av studenterna är tvåspråkiga.

Projektledare: Gunilla Jansson

Medverkande: Helena Bani-Shoraka (forskare), Olle Poignant (doktorand).

Finansiär: Vetenskapsrådet (UVK)

Finansieringstid: 2007–2010