Avhandlingar omslag
Från vänster: Maria Rydell 2018, Theresia Pettersson 2017 (Källa omslagsfotografiet: Stockholms stadsarkiv. Fotograf: Jarmo Sundman), Linnea Hanell 2017 (Illustration: Knowledge (1896). Robert Lewis Reid. Photo (2007) by Carol Highsmith. Public domain)

Genvägar denna sida

Avhandlingens utformning

Avhandlingen ska utformas

 • antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling)
 • eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser med en kort sammanfattning av dessa (sammanläggningsavhandling) som doktoranden har författat ensam eller gemensamt med annan person.

Presentation av undersökning och resultat

Undersökningen och de vunna resultaten ska presenteras i en framställning som kvalitetsmässigt skall ligga på en sådan nivå att avhandlingen (inklusive deluppsatserna i en sammanläggningsavhandling) bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas i en vetenskaplig serie eller tidskrift av god kvalitet.

Om undersökningen utförs inom ramen för ett lagarbete ska doktorandens insatser klart kunna särskiljas.

Övriga krav

I övrigt gäller följande krav för att avhandlingen ska kunna godkännas:

 • ett självständigt arbete som tillför något nytt
 • syfte, problemställning och metod redovisas och motiveras
 • metoden tillämpas korrekt
 • forskningsläget presenteras så att tidigare forskning skiljs från de egna bidragen
 • materialet presenteras och dess avgränsning motiveras
 • noter, litteraturförteckning etc. är vetenskapligt och noggrant utformade
 • dispositionen är logisk och konsekvent
 • den språkliga framställningen är acceptabel
 • resultaten sammanfattas.

Avhandlingens språk

Avhandling inom forskarutbildning i nordiska språk ska skrivas på svenska, danska, norska eller engelska.

Sammanfattning på annat språk

Doktorsavhandling som skrivits på svenska ska innehålla sammanfattning på engelska och avhandling som skrivits på engelska ska innehålla sammanfattning på svenska. I de fall avhandlingen har skrivits på annat språk än svenska eller engelska ska den innehålla sammanfattningar på såväl svenska som engelska.

Denna sammanfattning ska vara så utförlig att en läsare utan kunskaper i avhandlingsspråket ska få en klar uppfattning om avhandlingens syfte och huvudsakliga innehåll, den vetenskapliga metod som använts och de resultat som nåtts. Hänvisningar ska göras till avhandlingens olika kapitel.

Doktorandens handledare ansvarar för att sammanfattningen får föreskrivet innehåll.

Bedömning av sammanfattningen ska vid betygsättningen ingå i bedömningen av hela avhandlingen.

Abstract – referat på engelska

Till varje doktorsavhandling ska det fogas ett kortfattat engelskspråkigt referat ("abstract") som får innehålla max 3500 tecken inklusive mellanslag.

Referatet ska

 • ange avhandlingens titel, det språk avhandlingen är skriven på, författaren/författarna samt universitet och institution
 • återge innehållet i avhandlingen enligt dispositionen problem, metoder och resultat
 • förses med nyckelord och andra uppgifter av betydelse för litteratursökning i automatiserade informationssystem.

Avhandlingsmallar

Avhandlingsmallar finns i institutionens intranät i Mondo. (Endast åtkomlig internt.)

Ladda ned avhandlingar i nordiska språk

I publikationsdatabasen DiVA finns avhandlingar att ladda ned som fulltext. Äldre avhandlingar finns inte alltid som fulltext.

Till och med 2012, f.d. Institutionen för nordiska språk

Avhandlingar i nordiska språk (DiVA) till och med 2012.

Från och med 2013, hela Institutionen för svenska och flerspråkighet

Nordiska språk, Tvåspråkighetsforskning, Översättningsvetenskap

Doktorsavhandlingar hela institutionen: Nordiska språk, Tvåspråkighetsforskning, Översättningsvetenskap i DiVA fr.o.m. 2013