Huvudhandledare och biträdande handledare utses för varje doktorand vid forskarstudiernas början.

 

Välja handledare

Huvudhandledare utses av institutionsstyrelsen på förslag från professorsrådet, dvs. samtliga professorer vid institutionen. Biträdande handledare utses av professorsrådet.

 

Byta handledare

En doktorand som begär det ska få byta handledare. Anhållan om byte av handledare ska ställas till prefekten eller ansvarig för forskarutbildningen.

 

Handledningsmöten

Handledare och doktorand ska diskutera studiernas allmänna uppläggning samt inför varje år upprätta ett detaljerat program för det kommande årets studier.

Handledaren ska se till att avgränsningen sker på sådant sätt att studierna kan slutföras inom den uppställda normalstudietiden.

Regelbundna och kontinuerliga kontakter (möten, e-post, telefon) mellan handledare och doktorand ska förekomma alltifrån forskarstudiernas början.

Vid mötena ska både doktoranden och handledaren vara väl förberedda. Hur ofta sådana möten ska äga rum ska skrivas in i den individuella studieplanen. Vanligtvis träffas man var tredje vecka.

 

Handledningens omfattning

I den tid som beräknas gå åt till handledningstid ingår naturligtvis inte bara de timmar handledare och doktorand träffas utan allt arbete som handledaren lägger ner i samband med avhandlingsarbetet.

 

Huvudhandledare

Omfattningen av handledningen är för huvudhandledaren beräknad till:

  • 100 klocktimmars arbete/år i fyra år per doktorand
  • 80 klocktimmar/år i 5 år för dem som har 20 procent institutionstjänstgöring.

 

Biträdande handledare

Omfattningen av handledningen är för den biträdande handledaren beräknad till:

  • 27 klocktimmar/år.