Seminarier

Under utbildningen ska den studerande aktivt följa obligatoriska seminarier.

 

Grundtanken är det vetenskapliga tänkandet

Grundtanken med seminarierna är att du som doktorand ska skolas in i vetenskapligt tänkande. Även om ämnet för ett seminarium ligger långt från ditt eget avhandlingsämne kan du lära dig något teoretiskt eller metodiskt som du har nytta av i ditt avhandlingsarbete eller dina studier.

 

Seminariernas upplägg

Ett seminarium kan vara upplagt på olika sätt, men normalt ska det finnas ett rejält utrymme för diskussion. Institutionen strävar efter att också lärare ska delta i seminarierna och bidra till diskussionen.

 

Kurser

Kursdelen omfattar två terminers heltidsstudier (60 högskolepoäng/hp) och ska vara utformad så att tillämpliga delar uppfylls av målen för forskarutbildningen.

Varje termin ger vi undervisning på en eller två av kurserna.

 

A. Obligatorisk del, 15 hp

En kurs i teori och metod är obligatorisk för alla forskarstuderande:
Teori och metod, 15 hp (Utb. på forskarnivå NS) (29 Kb) (Litteraturlistan kan komma att revideras.)

Kursen har det dubbla syftet att presentera språkteori och språkvetenskaplig metod och att orientera de studerande i ämnets olika delområden. Kursen examineras dels löpande, dels med en muntlig sluttentamen. Kurslitteratur redovisas i bilaga.

 

B. Valfri del, 45 hp

1) Två valfria kurser läses om vardera 15 hp ur institutionens utbud av forskarutbildningskurser.

Dessa består av en gemensam del som omfattar ungefär halva kursen och en individuellt utformad del bestående dels av ytterligare litteraturstudium, dels en självständig skriftlig uppgift.

 

2) Två valfria kurser läses om vardera 7,5 hp.

Kurserna, som väljs av doktoranden i samråd med handledaren, kan vara sådana som ingår i institutionens utbud av forskarutbildningskurser, kurser mer specialinriktade på doktorandens avhandlingsskrivande eller kurser som ges vid andra institutioner eller universitet.

 

Valfria kurser

De valfria kurserna ges på Avancerad nivå, som "övriga kurser".

Övriga kurser