Seminarier

Under utbildningen ska den studerande aktivt följa obligatoriska seminarier.

Grundtanken är det vetenskapliga tänkandet

Grundtanken med seminarierna är att du som forskarstuderande ska skolas in i vetenskapligt tänkande. Även om ämnet för ett seminarium ligger långt från ditt eget avhandlingsämne kan du lära dig något teoretiskt eller metodiskt som du har nytta av i ditt avhandlingsarbete eller dina studier.

Seminariernas upplägg

Ett seminarium kan vara upplagt på olika sätt, men normalt ska det finnas ett rejält utrymme för diskussion. Institutionen strävar efter att också lärare ska delta i seminarierna och bidra till diskussionen.

Kurser

  • Kursdelen för doktorsexamen omfattar två terminers heltidsstudier (60 högskolepoäng/hp).
  • Kursdelen för licentiatexamen omfattar en och en halv termins heltidsstudier (45 högskolepoäng/hp).

Kursdelen ska vara utformad så att tillämpliga delar uppfylls av målen för forskarutbildningen.

Varje termin ger vi undervisning på en eller två av kurserna.

A. Obligatorisk kurs: Teori och metod (15 hp för doktorsexamen, 7,5 hp för licentiatexamen

  • En kurs i teori och metod är obligatorisk för alla forskarstuderande:
    Teori och metod, 15 hp (Utb. på forskarnivå NS) (29 Kb) (Litteraturlistan kan komma att revideras.)
  • Licentiander väljer efter samråd med handledare hälften av kursens teman.

Kursen har det dubbla syftet att presentera språkteori och språkvetenskaplig metod och att orientera de studerande i ämnets olika delområden. Kursen examineras dels löpande, dels med en muntlig sluttentamen. Kurslitteratur redovisas i bilaga.

B. Övriga kurser (45 hp för doktorsexamen, 37,5 hp för licentiatexamen)

1) Kurser kopplade till forskarutbildningsämnet nordiska språk (15 hp för doktorsexamen, 7,5 hp för licentiatexamen)

Kurserna kopplade till forskarutbildningsämnet nordiska språk består av en allmän del som omfattar 7,5 hp. Den kan kompletteras med en specialiserad del om 7,5 hp som består dels av ytterligare litteraturstudium, dels en självständig skriftlig uppgift. Kurserna ges också som ämneskurser på Avancerad nivå, men med högre krav för godkänt för forskarutbildningen.

2) Övriga kurser (sammanlagt 30 hp för såväl doktors- som licentiatexamen)

Kurserna kan vara sådana som ingår i kan vara sådana som ingår i institutionens utbud av forskarutbildningskurser, kurser mer specialinriktade på doktorandens avhandlingsskrivande, högskolepedagogisk kurs eller kurser som ges vid andra institutioner eller universitet.

Kurserna väljs av doktoranden i samråd med huvudhandledaren och ska godkännas av studierektor för forskarutbildningen i nordiska språk.

Valfria kurser

De valfria kurserna ges på Avancerad nivå.

Kurser