Links open in new tab/window.

2019

Grahn, I-L, Huhtamäki, M. 2019. Frasformade instruktioner under fysisk aktivitet – form och funktion i interaktionell belysning. In Bianchi, M., Håkansson, D., Melander, B. & Pfister, L. (eds.). Svenskans Beskrivning 36. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet). Uppsala: Uppsala universitet. 65–78.

Grahn, I-L, Lindholm C., Huhtamäki, M. 2019. Förhandlingar om kroppen – en samtalsanalytisk studie om smärta och ansträngning i friskvårdsaktiviteter. Folkmålsstudier 57, 9–34.

Huhtamäki, M., Grahn, I-L., Lindström, J., Nilsson, J., Norrby, C. & Wide, C. 2019. Frasformade instruktioner med uppföljningar under personlig träning. Språk och stil 29. 9–40.

Lindström, J,  Norrby, C., Wide, C., Nilsson, J. 2019. Task-completing assessments in service encounters. Research on Language and Social Interaction 52(2). 85–103.

Nelson, M. & Henricson, S. 2019. Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal. Tal och språk, 1/2019, 45–68.

Nelson M., Henricson S., Savijärvi M., Mäntynen A. 2019. Collaborative actions in supervision meetings. In Ljung Egeland, B., Sandlund E. & Sundqvist P. (eds.). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018, Karlstad: Karlstad University. 235–258.

Norrby, C., Nilsson, J., Wide, C. & Lindström, J. 2019. När det privata blir offentligt: referens till icke-närvarande familjemedlemmar i servicesamtal. In Bianchi, M., Håkansson, D., Melander, B. & Pfister, L. (eds.). Svenskans Beskrivning 36. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet). Uppsala: Uppsala universitet. 207–218.

Tolvanen, E. & Wide, C. (2019). Betydelseskapande i tal – processtyper i sverigesvenska och finlandssvenska servicesamtal. In Bianchi, M., Håkansson, D., Melander, B. & Pfister, L. (eds.). Svenskans Beskrivning 36. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet). Uppsala: Uppsala universitet. 333–344.

2018

Grahn, I-L 2018. Tack – ordet som friar från skuld. Språktidningen Juni 2018. Nr 5.

Henricson, S., Mäntynen, A., Nelson, M. & Savijärvi, M. 2018. Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal. In Silén, B., Huhtala, A., Lehti-Eklund, H., Stenberg-Sirén, J. & Syrjälä, V. (eds.). Svenskan i Finland 17. (Nordica Helsingiensia 53), Helsinki: University of Helsinki. 46‒60. 

Henricson, S. & Nelson, M. 2018. Vem tänker, tycker och tror i sverigesvenska och finlandssvenska språkhandledningssamtal. Folkmålsstudier 56, 9‒37.

Nelson, M. & Henricson, S. 2018. Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker. In Ärlemalm-Hagsér, E.  & Öhman, M. (eds.), Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik. Mälardalen Studies in Educational Sciences 35. Mälardalen: Mälardalen University. 63‒78.

Nelson, M. & Henricson, S. 2018. Håll koll på tummarna. Språktidningen. Maj 2018, Nr 8.

Nilsson, J., Norrthon, S., Lindström, J., Wide, C, 2018. Greetings as social action in Finland Swedish and Sweden Swedish service encounters – a pluricentric perspectiveIntercultural Pragmatics, 15(1), pp. 57–88. doi:10.1515/ip-2017-0030.

Norrby, C., Lindström, J., Wide, C. & Nilsson, J. 2018. Kivasvenska och kanonsvenska. Sekvensavslutande värderingar i servicesamtal. In Silén, B., Huhtala, A., Lehti-Eklund, H., Stenberg-Sirén, J. & Syrjälä, V. (eds.). Svenskan i Finland 17. (Nordistica Helsingiensia 53), Helsinki: Helsinki University. 107–117.

Norrby, C., Wide, C., Nilsson, J. & Lindström, J. 2018. Positioning through address practice in Finland-Swedish and Sweden-Swedish service encounters. In Beeching, K., Ghezzi, C. & Molinelli, P. (eds.). Positioning the self and others: social indexicality and identity construction (Pragmatics & Beyond New Series vol. 292), Amsterdam: Benjamins. 19–49.

2017

Henricson, S. & Nelson, M., 2017. Kommunikativa mönster i Sverige och Finland. Att tolka det unika utifrån det generellaSpråkbruk 4.

Grahn, Inga-Lill, 2017. Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal – sekvensorganisering och funktionSpråk och interaction 4:4.

Henricson, S. & Nelson, M. 2017. Giving and receiving advice in higher education. Comparing Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings. Journal of Pragmatics 109. 105–120.

Lindström, J., Lindholm, C., Norrby, C., Wide, C. & Nilsson, J. 2017. Imperatives in Swedish medical consultations. In: Sorjonen, M-L, Raevaara, L. & Couper-Kuhlen, E. (eds.): Imperative Turns at Talk: The design of directives in action. Amsterdam: Benjamins. 299–324.

Lindström, J., Norrby, C., Wide, C. & Nilsson, J. 2017. Intersubjectivity at the counter: Artefacts and multimodal interaction in theatre box office encounters. Journal of Pragmatics 108. 81–97.

Lindström, J. & Wide, C. 2017. Vid biljettluckan. Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska [At the ticket counter. Formal and pragmatic variation in how customers present their reason for visit in service encounters in Swedish]. In: Sköldberg, E. Andréasson, M., Adamsson Eryd, H., Lindahl, F. Lindström, S. Prentice, J. & Sandberg, M. (eds.) Svenskans beskrivning 35. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. University of Gothenburg. 175–187.

Nilsson, J.  & Norrby, C. 2017. Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0 [Hi, hi, a lot of hi 2.0]. In: Sköldberg, E. Andréasson, M., Adamsson Eryd, H., Lindahl, F. Lindström, S. Prentice, J. & Sandberg, M. (eds.) Svenskans beskrivning 35. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. University of Gothenburg. 229–242.

Nilsson, J., Norrby, C. Lindström, J. & Wide, C. 2017. Hälsningsfrasers sociala värde i sverigesvenskt och finlandssvenskt talspråk. [ The social value of greetings in spoken Sweden Swedish and Finland Swedish.] Svenska Landsmål och svenskt folkliv. Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria. 136–167.

2016

Henricson, S. & Nelson, M. 2016. Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls? Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal [To speak separately, at the same time, or not at all? Back-channels, overlaps and pauses in Finland-Swedish and Sweden-Swedish supervision meetings]. In: Gustafsson, A. W., Holm, L., Lundin, K., Rahm, H., & Tronnier, M. (eds.), Svenskans beskrivning 34. Lundastudier i nordisk språkvetenskap Serie A74. Lund University. S. 187–200.

Lindström, J. & Norrby, C. 2016. Nog är det tillräckligt! Språktidningen. November 2016. Nr 8. 26–31.

Nelson, M. 2016. Språksituationen på Åland – speciell, om inte unik [The language situation on Åland – special, if not unique]. In: Haag, Ingemar (ed.). Litteratur och språk 11. S. 157–170.

Nelson, M. 2016. Swedish on the Åland Islands: A non-dominant yet dominating variety. In: Muhr, R., Ernesta Fonyuy, K., Ibrahim, Z., & Miller, C. (eds.). Pluricentric Languages and non-dominant Varieties worldwide: Pluricentric Languages across continents – Features and usage. Wien et. al., Peter Lang Verlag. 415–429.

Nelson, M. & Henricson, S. 2016. Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal [How language-related advice is motivated and explained in Finland-Swedish and Sweden-Swedish supervision meetings]. In: Svenskan i Finland 16. 124–137.

Wide, C. 2016. Din svenska, min svenska, vår svenska – om språklig variation i ett jämförande perspektiv [Your Swedish, my Swedish, our Swedish – linguistic variation in a comparative perspective]. In: Historiska och litteraturhistoriska studier 91. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet. S. ​7–14.

Wide, C. 2016. Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk [Communicative differences in Sweden-Swedish and Finland-Swedish language use]. In: Gustafsson, A. W., Holm, L., Lundin, K., Rahm, H., & Tronnier, M. (eds.), Svenskans beskrivning 34. Lundastudier i nordisk språkvetenskap Serie A74. Lund University. S. 39–62.

2015

Henricson, S., Nelson, M., Wide, C., Norrby, C., Nilsson, J. & Lindström, J. 2015. You and I in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings. In: Muhr, R. & Marley, D. (eds.), Pluricentric languages worldwide and pluricentric theory. Wien et. al., Peter Lang Verlag. 127–139.

Lindström, J., Nilsson, J., Norrby, C. & Wide, C. 2015. Le Suédois en Finlande – et en Suède. Aspects de la langue, locuteurs et variation [Swedish in Finland – and in Sweden. Aspects of language, speakers, and variation]. In: Carayol, M. & Peltola, R. (eds.), Langues, identités et littératures de Finlande [Languages, identities, and literature from Finland]. Caen: Presses Universitaires de Caen. 47–62.

Lindström, J. & Wide, C. 2015. Finlandssvenskt samtalsspråk [Finland-Swedish conversational language]. In: Tandelfelt, M. (ed.), Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag och i går [Group language, co-language, two languages. Swedish in Finland – today and yesterday]. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland. 91–126.

Nelson, M., Henricson, S., Norrby, C., Wide, C., Lindström, J., & Nilsson, J. 2015. Att dela språk men inte samtalsmönster: Återkoppling i Sverigesvenska och Finlandssvenska handledningssamtal [To share language but not communicative patterns: Feedback in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings]. Folkmålsstudier 53. 141–166.

Norrby, C. & Wide, C. 2015. Address practice as social action – European perspectives. Basingstoke: Palgrave Pivot.

Norrby, C. & Wide, C. 2015. Introduction: Address as social action across cultures and contexts. In: Norrby, C. & Wide, C. (eds.), Address practice as social action – European perspectives. Basingstoke: Palgrave Pivot. 1–12.

Norrby, C., Wide, C., Lindström, J., & Nilsson, J. 2015. Interpersonal relationships in medical consultations. Comparing Sweden Swedish and Finland Swedish Address Practices. Journal of Pragmatics 84. 121–138.

Norrby, C., Wide, C. Nilsson, J. & Lindström, J. 2015. Address and interpersonal relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish service encounters. In: Norrby, C. & Wide, C. (eds.), Address practice as social action – European perspectives. Basingstoke: Palgrave Pivot. 75– 96.

2014

Lindström, J. 2014. Uppringaren öppnar samtalet. Svenska, finlandssvenska och finska konventioner [The caller opens up the conversation. Swedish, Finland-Swedish and Finnish conventions]. In: Kosunen, R., Lepistö, K. & Rossi, P. (eds.), Svenskan i Finland 14. Uleåborg. 137–150.

Norrby, C., Wide, C., Lindström, J. & Nilsson, J. 2014. Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal i läkare-patientsamtal i Sverige och Finland [Are there national Swedish communicative patterns? Address in medical consultations in Sweden and Finland]. In: Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (eds.), Svenskans beskrivning 33. Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. University of Helsinki. 343–352.

Wide, C. 2014. Språkkontakt och interaktion [Language contact and interaction]. In: Kosunen, R., Lepistö, K. & Rossi, P. (eds.), Svenskan i Finland 14. Uleåborg. 9–31.

Publications of relevance to IVIP

2016

Lindström, Jan & Karlsson, Susanna. 2016. Tensions in the epistemic domain and claims of no-knowledge: A study of Swedish medical interaction. Journal of Pragmatics 106, pp. 129–147.

Nilsson, J. & Wenner, L. 2016. The unruly dialect variant [a]: The case of the opening of (ɛ) in the traditional Torsby dialect. In: Buchstaller, I. & Siebenhaar, B. (eds), Language Variation – European Perspectives VI. Amsterdam: John Benjamins. 99–112.

2013

Norrby, C. & Kretzenbacher, H. L. 2013. National variation of address in pluricentric languages: The examples of Swedish and German. In: Soares da Silva, A. (ed.). Pluricentricity. Language Variation and Sociocognitive Dimensions. Berlin, Boston: Mouton de Gruyter.

2012

Norrby, C., Wide, C., Lindström, J. & Nilsson, J. 2012. Finland Swedish as a non-dominant variety of Swedish – extending the scope to pragmatic and interactional aspects. In: Muhr, R. (ed.). Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages: Getting the Picture. In memory of Michael Clyne. Frankfurt am Main: Peter Lang. 49–62.