Fredrik Valdeson. Foto: Niklas Björling
Fredrik Valdeson. Foto: Niklas Björling

Abstract

Från skänka någon pengar till skänka pengar till någon

Mitt avhandlingsprojekt handlar om förhållandet mellan dubbelobjektskonstruktion (skänka ngn ngt, visa ngn ngt) och vad jag kallar semantiskt ekvivalenta prepositionskonstruktioner (skänka ngt till ngn, skänka ngt åt ngn, visa ngt för ngn). Materialet består av korpusdata hämtade från romaner utgivna mellan 1800 och 1999 samt bloggar från år 2016. De tydligaste resultaten från undersökningen visar att bruket av dubbelobjektskonstruktion minskar medan bruket av prepositionskonstruktion med till växer sig allt starkare. Dessa båda konstruktioner har också kommit att närma sig varandra semantiskt. Samtidigt har bruket av prepositionskonstruktion med åt minskat.

På kollokviet kommer jag att dels presentera de viktigaste empiriska resultaten från avhandlingsarbetet, dels pröva några teoretiska resonemang med utgångspunkt i bruksbaserad konstruktionsgrammatik.