Syftet med projektet Koncession och kontrast: franska och svenska konnektorer är att förklara hur franska och svenska uttryck för koncession (medgivande) och kontrast, så som fastän, visserligen och däremot liknar varandra och skiljer sig åt. Projektet är en korpusbaserad kvalitativ studie av språkliga uttryck i franska och svenska för dessa två betydelserelationer. Analysen baseras på förekomster av uttrycken i jämförbara texter och konstaterade översättningskorrespondenter av de studerade uttrycken i tre korpusar med olika skriftspråkliga texttyper: skönlitteratur, tidningsprosa samt humanistisk/ samhällsvetenskaplig populärvetenskap.

Tidigare studier har indikerat att det franska systemet för uttryck av koncession och kontrast skiljer sig från det svenska. Svensson (inskickad) visar till exempel att det finns en expliciteringstendens vid översättning till svenska av tandis que och alors que, som kan uttrycka både samtidighet och koncession eller kontrast. Dessa översätts ofta med ett mer entydigt koncessivt eller adversativt uttryck, men samma tendens till explicitering finns inte i översättning till franska av medan och samtidigt som, som också kan användas adversativt och i viss mån koncessivt.

Skillnaderna mellan franska och svenska uttryck för koncession och kontrast har dock inte studerats på ett övergripande sätt tidigare. En utredning av hur uttryck förhåller sig till varandra både inom varje språk och mellan dem skulle därför vara av stor vikt för den kontrastiva fransk-svenska lingvistiken, och kan tillföra översättningsvetenskapen ny kunskap om hur man hanterar denna typ av uttryck. Projektet kommer även att kunna få didaktisk betydelse, då kunskapen som projektet tillför kan vara värdefull i undervisningen av franska till svensktalande elever och studenter.