Fredrik Valdeson. Foto: Niklas Björling
Fredrik Valdeson. Foto: Niklas Björling

På seminariet kommer jag att redogöra för det som är tänkt att utgöra det avslutande diskussionskapitlet i min avhandling. Avhandlingen handlar om bruket av dubbelobjektskonstruktion (1–2) i svenska från 1800-talets början till idag samt om förhållandet mellan dubbelobjektskonstruktion (DOK) och semantiskt ekvivalenta prepositionskonstruktioner (POK) med prepositionerna till, åt och för (3–5).

(1) Hon gav mig brevet.
(2) Hon visade mig några bilder.
(3) Han gav karaffen till mig.
(4) Hon gav varsin kaka åt hundarna
(5) Jag visade bilderna för en antikvitetshandlare

Den generella tendensen är att DOK och åt-POK minskar i bruk medan bruket av till-POK och för-POK tilltar. På seminariet kommer jag, med utgångspunkt i konstruktionsgrammatisk teoribildning, att diskutera vilka språkliga mekanismer som kan tänkas ligga bakom utvecklingen. För att beskriva den semantiska utvecklingen utgår jag ifrån den semantiska karta (se Haspelmath 2003) för bitransitiva konstruktioner i typologiskt perspektiv som utarbetats av Malchukov m.fl. (2010). Utifrån mina resultat kommer jag att diskutera för- och nackdelar med semantiska kartor generellt samt föreslå en modifierad variant av den modell som Malchukov m.fl. lanserat.

Referenser, se abstract.