Online i Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67246174515

Abstract

Hur gammal är (idén om) stockholmskan? Ska stockholmska räknas som en egen varietet? Vad är stockholmska? Under seminariet kommer jag att diskutera dessa frågor med utgångspunkt i min kommande bok (Perspektiv på stockholmska) om uttal och uttalsvariation i den äldre stockholmskan.

Diskussionen tar avstamp i en mindre undersökning av när och hur huvudstadens talspråk började skiljas ut och benämnas som en särskild stadsdialekt. Jag har sett närmare på de ord för huvudstadens talspråk som finns upptagna i SAOB och ger en översikt över hur länge orden har förekommit i skrift och visar exempel på de tidiga beläggens kontexter och betydelsenyanser. Att särskilda ord etableras – lexikaliseras – avspeglar ett ökat intresse för att avgränsa, beskriva och värdera huvudstadens talspråk i förhållande till andra språkliga varieteter.

Med lexikaliseringen manifesteras (och förstärks) samtidigt en föreställning om att det finns ett talspråk som är utmärkande, och eventuellt även unikt, för huvudstaden. Men att stockholmskan existerar som idé innebär inte att den per automatik ska räknas som en särskild varietet i ett språkvetenskapligt perspektiv. Det går att hitta argument både för och emot den saken. Jag diskuterar olika sätt att se på stockholmskans status i relation till de resultat som presenteras i boken.