Johan Christensson. Foto: Pia Nordin
Johan Christensson. Foto: Pia Nordin

Under seminariet presenterar jag mitt pågående avhandlingsarbete, som är en sammanläggningsavhandling med inriktning mot lärarstudenters förhållande till sitt kommande yrke. Det handlar övergripande om lärarstudenters möjligheter till byggandet av en professionell identitet. Avhandlingens första studie kan beskrivas som metodologiskt inriktad och intresserar sig för hur lärarstudenter producerar läraridentitet i en traditionell akademisk praktik (uppsatsskrivande), där möjligheten till sådan identitetsproduktion framstår som begränsad.

Studien som jag vill rikta fokus mot under detta seminarium handlar om hur lärarstudenter hanterar planerade övergångar mellan studentroll och lärarroll i samband med muntliga redovisningar inom ramen för en retorikkurs. Materialet består huvudsakligen av 19 videoinspelade redovisningar, där relativt nyantagna lärarstudenter genomför presentationer i olika genrer (personlig presentation, instruktion och argumentation).

Viktigt i sammanhanget är att studenterna erbjuds att ingå i en rollspelsaktivitet, där de exempelvis har möjlighet att genomföra sina presentationer i rollen som lärare. Jag fokuserar just nu på det initiala rollbyte som sker direkt efter att lärarstudenterna meddelar publiken om talsituationen, och intresserar mig för den grupp av studenter som genomför sina presentationer i lärarrollen. En huvudtanke är att se lärarstudenternas rollbyten som kommunikativa projekt (Linell 1998; 2010), vilket bland annat innebär att studera rollbyten som en kollektiv aktivitet. Jag kommer att presentera några preliminära analyser som jag gärna diskuterar på seminariet.