Louise Faymonville. Foto: Pia Nordin
Louise Faymonville. Foto: Pia Nordin

I mitt avhandlingsarbete studerar jag den medeltida fornsvenska höviska litteraturen, vars främsta representant är de s.k. Eufemiavisorna från början av 1300-talet. Eufemiavisorna, som finns bevarade i handskrifter från 1400- och 1500-talen, anses ha varit stilbildande för den folkspråkliga litteraturen under senmedeltiden men den höviska litteraturen har troligen haft en föränderlig roll i det litterära systemet.

Avsikten med min undersökning är att placera den fornsvenska höviska litteraturen i ett nordiskt och europeiskt texthistoriskt sammanhang och bidra med kunskap om dess betydelse för språkliga och litterära kulturuttryck. Den teoretiska referensramen utgörs av polysystemteori och avhandlingen inbegriper dels en övergripande textanalytisk studie utifrån utgåvor av medeltida litteratur på folkspråk, dels en nyfilologisk närstudie utifrån textvittnena av Hertig Fredrik av Normandie. Det sistnämnda verket, som annars har varit något förbisett, får därmed också en närmare genomlysning.

På seminariet kommer jag att skissera upplägget för avhandlingen och presentera hur jag har tänkt mig de första preliminära studierna.